Zwalczanie chorób zakaźnych

 

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI)

Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 2 września br. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie określenia choroby zakaźnej zwierząt , przeciwko której nie wykonuje się szczepień (Dz.U. z 2015r. poz.1289).

 

Link do rozporządzenia

 

Zgodnie z w/w rozporządzeniem, na terytorium Polski obowiązuje zakaz szczepienia przeciwko chorobie Aujeszky u świń.

Przygotował : Maciej Dragun

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONITOROWANIE CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT


Powiatowy Lekarz Weterynarii każdego roku rozplanowuje i typuje do badania stada zwierząt w celu reprezentatywnego monitorowania chorób zakaźnych zwierząt.
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, pracownicy Inspekcji oraz osoby wyznaczone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, w zakresie wykonywania czynności, mają prawo w każdym czasie do:

  1. przeprowadzania kontroli gospodarstw, centrów (organizacji), zakładów, instalacji, urządzeń lub środków transportu;
  2. kontrolowania przestrzegania wymagań określonych w prawodawstwie weterynaryjnym, w tym metod stosowanych do znakowania i identyfikacji zwierząt;
  3. pobierania nieodpłatnie próbek do badań:

a) od zwierząt,
b) produktów przeznaczonych do przechowywania, umieszczania na rynku lub transportowanych.

Przy wykonywaniu wyżej wymienionych czynności, podmioty kontrolowane są obowiązane zapewnić pracownikom Inspekcji oraz osobom wyznaczonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii pomoc niezbędną do wykonywania ich obowiązków.

Czytaj więcej >>

Sporządził : Maciej Dragun

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POMORSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WTERYNARII

INFORMUJE

Obszar województwa pomorskiego z dniem 12.11.2012r. został uznany

za wolny od wirusa choroby Aujeszkyego,

Wszystkie stada świń zostały uznane za urzędowo wolne od choroby.

 

Wykaz siedmiu regionów wyznaczonych na terenie województwa został opublikowany przez Głównego Lekarza Weterynarii http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4611

Po 60 dniach okresu przejściowego tj. od dnia 12.01.2013r. dla świń przemieszczanych na teren województwa pomorskiego w celu hodowli i odchowu/tuczu pochodzących z regionów nie uznanych za wolne będą wymagane dodatkowe gwarancje zdrowotne zgodnie z ust. 3.6 i 3.7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz.U. 2008.64.397. zm.: 2009.74.631; 2010.259.1765).

Do stad położonych w woj. pomorskim, uznanych za urzędowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego mogą być przemieszczane ŚWINIE:

  1. Zaopatrzone w urzędowe świadectwo zdrowia   
  2. Pochodzące ze stad o statusie urzędowo wolnym położonych w regionach uznanych za wolne od wirusa choroby Aujeszkyego
  3. Pochodzące ze stad o statusie wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego położonych w regionach nie uznanych za wolne, pod warunkiem, że przed przemieszczeniem będą poddane dwukrotnym badaniom serologicznym z wynikiem ujemnym w kierunku choroby Aujeszkyego. Badania są wykonywane w odstępie przynajmniej 30 dni, przy czym drugie badanie jest wykonane do 15 dni przed wysyłką /transportem

Do stad położonych w woj. pomorskim, uznanych za urzędowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego może być wprowadzany MATERIAŁ BIOLOGICZNY:

  1. Pozyskany w centrum pozyskiwania nasienia o statusie stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego położonym w regionie wolnym   
  2. Pozyskany w centrum pozyskiwania nasienia o statusie stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, pod warunkiem, że jest on transportowany bezpośrednio z centrum do stada przeznaczenia

 

Przygotował : Maciej Dragun

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 12 kwietnia br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L103 została opublikowana decyzja wykonawcza komisji 2013/177/UE z dnia 10 kwietnia 2013r. zmieniająca załącznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych regionów Hiszpanii za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz zmieniająca załącznik II i III do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów Hiszpanii za oficjalnie wolne od brucelozy oraz niektórych regionów Włoch i Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła.

 

W związku z powyższym informuje, że obszar całego województwa pomorskiego został uznany za oficjalnie wolny od enzootycznej białaczki bydła.

 

 

 

Przygotował : Maciej Dragun