Rejestry

Rejestry podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zamieszczane są i aktualizowane na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii dla całego kraju Rzeczpospolitej Polskiej, z podziałem na poszczególne województwa:

Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną

http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=3294

Rejestr przewoźników, zgodnie z art. 10 i art. 11 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005

http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=28&kat_id=2382

Lista podmiotów uprawnionych do handlu zwierzętami zgodnie z dyrektywami UE

http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=2893

Są to jednostki:

 • Wykaz pośredników i zarejestrowanych obiektów wykorzystywanych przez pośredników
 • Zatwierdzone jednostki zgodnie z dyrektywa 92_65
 • Zatwierdzone miejsca gromadzenia zwierząt
 • Wykaz zatwierdzonych miejsc lub stacji kwarantanny
 • Zakłady produkcyjne drobiu
 • Centra pozyskiwania nasienia koni
 • Zespoły pozyskiwania i wytwarzania zarodków koniowatych
 • Centra przechowywania nasienia koni
 • Centra pozyskiwania nasienia świń
 • Centra przechowywania nasienia bydła
 • Centra pozyskiwania nasienia bydła

Wykaz zatwierdzonych punktów kontroli zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1255/97 dotyczące kryteriów wspólnotowych dla punktów kontroli oraz zmieniającym plan trasy określony w Załączniku do Dyrektywy 91/628/EWG

http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4056

Wykazy zakładów i laboratoriów zatwierdzonych przez Polskę, zgodnie z Decyzją Komisji 2009/712/WE w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/73/WE w zakresie informacyjnych stron internetowych z wykazami zakładów i laboratoriów zatwierdzonych przez państwa członkowskie zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym w dziedzinie weterynarii i zootechniki

http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=3899

Lista organizatorów występów, treningów i tresury z udziałem zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych , którzy posiadają zatwierdzony przez Głównego Lekarza Weterynarii

http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=1949

Listy podmiotów prowadzących szkolenia dla kierowców/konwojentów i opiekunów brojlerów

http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4748