Deklaracja dostępności

 

Dostępność stron internetowych


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku.

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne to:

 • pliki PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG itp, (np. treści aktów prawnych, skany dokumentów, umowy na badania w ZHW)- redaktorzy starają się ograniczać do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie
 • filmy bez napisów,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre treści pochodzą z różnych źródeł (np. dokumenty) które nie zostały wytworzone przez urząd,
 • dane opublikowane na stronie przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Dostępne opcje i ułatwienia dla osób niepełnosprawnych to:

 • powiększanie i zmniejszanie rozmiaru tekstu (dostępne na stronie z prawej górnej strony),
 • kontrast negatywny strony (dostępny na stronie z prawej górnej strony),
 • podkreślenie linków (wymuszone przez szablon strony),
 • wyszukiwarka artykułów (dostępna na stronie z prawej górnej strony),
 • automatyczne dostosowywanie się strony do urządzeń mobilnych i rozmiarów okienka przeglądarki (automatyczna zmiana interfejsu, rozmieszczenia tekstu i grafik).

Oświadczenie sporządzono dnia: 24-03-2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy  biuro@gdansk.wiw.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 58 302-32-52 w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać pisemnie na adres Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku, poprzez platformę e-puap lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@gdansk.wiw.gov.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-18.

 1. Gdańsk, ul. Na Stoku 50

     Wejście do budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii  w Gdańsku odbywa się schodami na poziom parteru budynku. Teren wokół budynku nie jest ogrodzony.
     Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych,  brak wyznaczonej koperty parkingowej dla osób niepełnosprawnych  pomalowanej na niebiesko, brak windy i sanitariatu dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie.
     Pomieszczenia biurowe Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii znajdują się na trzecim i czwartym piętrze. Budynek nie posiada biura podawczego. Budynek nie posiada  oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
     Do budynku i pomieszczeń inspektoratu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika inspektoratu po wcześniejszym umówieniu terminu i miejsca spotkania. Ponadto dostęp architektoniczny zapewnia się w siedzibie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
   
 2. Gdańsk, ul. Kartuska 249

     Budynek Zakładu Higieny Weterynaryjnej nie posiada udogodnień architektonicznych i barier ochronnych. Przy  wejściu do budynku znajduje się podest wysokości 10 cm. Drzwi wejściowe o szerokości 130 cm nie są otwierane automatycznie.
     W budynku brak  sanitariatu dla osób niepełnosprawnych i windy. Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
    Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.
    Teren wokół budynku jest ogrodzony i monitorowany a  po godzinach pracy zamykany bramą na pilota.
   
 3. Gdańsk, ul. Kaprów 10

     Wejście do budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej odbywa się schodami na poziom parteru budynku, z brakiem podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe o szerokości 100 cm nie są otwierane automatycznie.  Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych i barier ochronnych. Teren wokół budynku ogrodzony, monitorowany. Budynek nie posiada sanitariatu dla osób niepełnosprawnych i windy. Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.
     Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Informacja o udogodnieniach dla osób niesłyszących i niedowidzących:

Zgodnie z obowiązującą ustawą  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj.:Dz. U. 2017, poz. 1824), osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt   w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego, nie ma przeciwwskazań co do wykorzystania tłumacza online.

Aplikacje mobilne

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku nie posiada aplikacji mobilnych.

Koordynator ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Gdańsku ul. Na Stoku 50
Agnieszka Arendt

adres do korespondencji: ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk
a.arendt@gdansk.wiw.gov.pl
tel. +48 58 300-39-62

Koordynator ds. dostępności w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku ul. Kartuska 249
Magdalena Pietuszko

adres do korespondencji: ZHW, ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk
zhwo@gdansk.wiw.gov.pl
tel. +48585521268

Koordynator ds. dostępności w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku ul. Kaprów 10
Agata Marszałek

adres do korespondencji: ZHW ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk
zhwo@gdansk.wiw.gov.pl
tel. +48585521268

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

ETR - tekst łatwy do czytania