Stosowanie antybiotyków w leczeniu zwierząt gospodarskich.

Pamiętajmy!

Antybiotyki są produktami leczniczymi weterynaryjnymi, które mogą być stosowane tylko z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii.

Lekarz weterynarii, leczący chore stado zobowiązany jest każdorazowo do pozostawienia w gospodarstwie karty leczenia zwierząt.

Hodowca potwierdza własnoręcznym podpisem przyjęcie do wiadomości zasad stosowania antybiotyku oraz zobowiązuje się do zachowania okresu karencji, od ostatniego dnia podania.

Samodzielne stosowanie antybiotyków, nielegalny ich zakup jest karalne.

W roku 2018 w ramach Planu Urzędowej Kontroli Pasz pobierane będą próbki wody stosowanej do pojenia drobiu, trzody chlewnej i cieląt w celu wykrywania substancji przeciwbakteryjnych (antybiotyki, sulfonamidy, chinolony). Kontrole i próbkobranie będą niezapowiedziane.

Każdy rolnik, który podejmie decyzję o nielegalnym zastosowaniu leków, musi liczyć się z sankcjami finansowymi i karnymi, między innymi:

  • pokryciem kosztów badań laboratoryjnych,
  • w przypadku nie ustalenia źródła pochodzenia antybiotyku (brak informacji od hodowcy jakie stosuje leki oraz skąd one pochodzą) uznanie, że zastosowano surowce chemiczne przeznaczone do celów technicznych,
  • blokadą stada zwierząt wraz z zakazem ich sprzedaży i wprowadzania do obrotu. W konsekwencji blokady, zwierzęta będą kierowane do uboju w rzeźniach, a otrzymane produkty będą poddawane utylizacji na koszt właściciela.
  • zgłoszeniem sprawy do organów ścigania.