Prawo żywnościowe

Rozporządzenia unijne

  • 178/2002 WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.
  • 852/2004 WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie higieny środków spożywczych.
  • 853/2004 WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.
  • 150/2011 WE Rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające załącznik III do Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwierząt łownych i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych oraz mięsa zwierząt łownych i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

Wytyczne do prawa żywnościowego:

Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. 2006 nr 17 poz. 127)