Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi

Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi – BREXIT
 
Podróże ze zwierzętami:
 • Podróże z Wielkiej Brytanii do UE
  Z uwagi na zakończenie aktualnie obowiązującego okresu przejściowego Wielka Brytania stanie się państwem trzecim (nienależącym do UE).
  Zgodnie z niedawno przyjętymi przepisami UE Zjednoczone Królestwo (*bez Irlandii Północnej) będzie wymienione w części 2 załącznika II do rozporządzenia 577/2013.
  W przypadku niehandlowego przemieszczania w przypadku podróży ze zwierzętami z Wielkiej Brytanii do UE konieczne będzie: prawidłowe oznakowanie zwierzęcia, ważne szczepienie p/wściekliźnie oraz świadectwo zdrowia (przy każdorazowym wjeździe do UE).
  Zwierzęta, które wyjadą z UE na ważnym, należycie wypełnionym unijnym paszporcie, będą mogły powrócić do Unii na podstawie ww. dokumentu (pod warunkiem, ze szczepienie p/wściekliźnie wykonane przed opuszczeniem UE będzie nadal ważne).
  Paszport wydany w Wielkiej Brytanii nie będzie dłużej dokumentem umożliwiającym wjazd na teren UE. Niezbędne będzie świadectwo zdrowia.
  Ponadto zwierzęta domowe wwożone do UE będą musiały zostać przedstawione do kontroli w wyznaczonym punkcie wjazdu podróżnych;
  *W odniesieniu do Irlandii Północnej planowane jest utrzymane dotychczasowych zasad handlu wewnątrzunijnego oraz przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, ale należy się spodziewać tymczasowych trudności związanych z uruchomieniem procedur kontrolnych na granicy Irlandia Północna, a Wielka Brytania.
 • Podróże z UE do Wielkiej Brytanii
  Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach rządowych zasady dotyczące sprowadzania psa, kota lub fretki do Wielkiej Brytanii, podobnie jak w okresie przejściowym, nie ulegną zmianie.
  Wymagane jest, aby zwierzęta towarzyszące przywożone do Wielkiej Brytanii:
  • były prawidłowo oznakowane;
  • posiadały ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie;
  • posiadły paszport UE;
  • psy przemieszczane do Wielkiej Brytanii muszą zostać poddane profilaktyce przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis
  Należy jednak pamiętać, że obowiązujące zasady mogą ulec zmianie, sugerujemy wobec tego na bieżąco sprawdzać informacje publikowane przez portale rządowe w UK.
Szczegółowe informacje dot. przemieszczania zwierząt domowych w następstwie BREXIT’u są dostępne na stronie GIW: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/brexit

Przygotowała: Aleksandra Oberda

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Świadectwo weterynaryjne dla psów, kotów i fretek przemieszczanych
w celach niekomercyjnych z Rzeczypospolitej Polskiej do Ukrainy.

W dniu 2 stycznia 2018 r. służba weterynaryjna Ukrainy poinformowała Główny Inspektorat Weterynarii o zatwierdzeniu zmian wprowadzonych przez stronę polską do wzoru świadectwa weterynaryjne go dla psów, kotów i fretek przemieszczanych w celach niekomercyjnych z Rzeczypospolitej Polskiej do Ukrainy. Nowy wzór świadectwa dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz u powiatowych lekarzy weterynarii.

https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Swiadectwo-weterynaryjne-dla-psow-kotow-i-fretek-przemieszczanych-w-celach-niekomercyjnych-z-Rzeczypospolitej-Polskiej-do-Ukrainy.-/idn:700

Przypominamy o obowiązku szczepień przeciwko wściekliźnie i miareczkowaniu !

 1. System identyfikacji: wskazać transponder lub tatuaż. W przypadku transpondera: wskazać datę aplikacji lub odczytu. W przypadku tatuażu: wskazać datę aplikacji i odczytu. Tatuaż musi być czytelny i wykonany przed dniem 3 lipca 2011r. Numer identyfikacyjny: wskazać kod alfanumeryczny transpodnera lub nr tatuażu. Data urodzenia/rasa: zgodnie z oświadczeniem właściciela.
 2. Zwierzęta, w którym zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie były w wieku co najmniej dwunastu tygodni i od daty szczepienia pierwotnego upłynął okres co najmniej 21 dni, a każde kolejne szczepienie przeciwko wściekliźnie zostało wykonane w okresie ważności poprzedniego szczepienia; poniżej podano informacje dotyczące aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie: Transponder, Data szczepienia, Nazwa producenta szczepionki, Numer partii, Data ważności szczepionki od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr
 3. Nie wcześniej niż 12 miesięcy i nie później niż 3 miesiące przed wyjazdem, psy i koty poddawane są badaniu na poziom przeciwciał przeciwko wściekliźnie a wynik miareczkowania wyniósł co najmniej 0,5IU/ml
 4. Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie nie musi być powtórzone, jeśli wynik tego badania był zadowalający, a zwierzę zostało ponownie zaszczepione przeciwko wściekliźnie w okresie ważności poprzedniego szczepienia.
 5. Ponowne szczepienie musi zostać uznane za szczepienie pierwotne, jeżeli nie zostało przeprowadzone w okresie ważności poprzedniego szczepienia.

Przygotowała: Aleksandra Widulińska

____________________________________________________________________________________________________________________________

info_dla_podrozujacych.jpg

Informacje dla osób podróżujących z psem, kotem, fretką
Information for travelers with dog, cat, ferret
Информация для лиц, путешествующих с собакой, кошкой, хорьком

http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/index_en.htm
http://old.wetgiw.gov.pl/index?action=szczegoly&m_id=28&kat_id=1507

 

Przygotowała: Aleksandra Widulińska

____________________________________________________________________________________________________________________________

Główny Lekarz Weterynarii przypomina, iż w przypadku podróży z psem, kotem lub fretką po terytorium Unii Europejskiej, bezwzględnie należy przestrzegać zasad dotyczących przemieszczania zwierząt towarzyszących, określonych w przepisach Unii Europejskiej.

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003).

Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 35 ww. rozporządzenia
w przypadku, gdy podczas kontroli stwierdzona zostanie niezgodność z ww. przepisami UE, właściwa władza w miejscu przeprowadzanej kontroli może:

 • zawrócić zwierzę domowe do państwa, z którego wyjechało (z którego zainicjowano przemieszczenie), albo
 • poddać zwierzę kwarantannie do czasu spełnienia przez nie wymogów określonych ww. przepisami, albo
 • w przypadku braku możliwości odesłania zwierzęcia lub gdy jego kwarantanna jest niewykonalna, poddać je eutanazji.

Wszystkie powyższe czynności urzędowe przeprowadzane są na koszt osoby odpowiedzialnej za zwierzę w czasie podróży.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przemieszczania zwierząt towarzyszących po terytorium Unii Europejskiej dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

„Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi”

____________________________________________________________________________________________________________________________

Uwaga Podróżni !!!

Nowe wymagania dotyczące przemieszczania ze zwierzętami towarzyszącymi obowiązujące od dnia 29 grudnia 2014 r.

http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4832

Nowe akty prawne UE dotyczące przemieszczania zwierząt domowych, w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, przemieszczanych w celach niehandlowych z państw trzecich na terytorium UE

 

Nowe akty prawne UE dotyczące przemieszczania zwierząt domowych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/31/UE;

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013;

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 577/2013;

Rozporządzenie Komisji (UE)nr 656/2013;

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/518/UE;

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/519/UE;

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/520/UE.

http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4059

http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=3856

Pozostałe Informacje dostępne dotyczące podróży ze zwierzętami towarzyszącymi znajdują się pod linkiem

http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=28&kat_id=1507.

Przygotowała: Aleksandra Widulińska

____________________________________________________________________________________________________________________________

Przemieszczanie zwierząt towarzyszących winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego dyrektywę Rady 92/65/EWG.

Jednocześnie, aby psy, koty i fretki mogły być przedmiotem handlu, muszą zostać również spełnione wymagania zawarte w art. 10 dyrektywy 92/65/EWG, czyli winno im również towarzyszyć świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.

Ponadto, w przypadku, gdy liczba zwierząt przekracza 5 sztuk ww. świadectwo zdrowia powinno również towarzyszyć zwierzętom podczas przemieszczania o charakterze niehandlowym.

Warto przypomnieć, iż art. 5 pkt 2 ww. rozporządzenia stanowi, iż Państwa Członkowskie mogą zezwolić na przemieszczanie psów, kotów i fretek w wieku poniżej 3 miesiąca życia, które nie zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Niektóre Państwa Członkowskie nie zezwalają na takie przemieszczanie, co jest uregulowane przepisami wewnętrznymi tych państw, o czym często osoby zainteresowane nie wiedzą.

 

Zawsze aktualne informacje na temat przemieszczania zwierząt towarzyszących dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii:

Przemieszczanie zwierząt towarzyszących z Polski do państw Unii Europejskiej

>> LINK << 

Przemieszczanie zwierząt towarzyszących z państw Unii Europejskiej do Polski

>> LINK <<

Przemieszczanie zwierząt towarzyszących z Polski do krajów trzecich

>> LINK <<

Przemieszczanie zwierząt towarzyszących z krajów trzecich do Polski

>> LINK <<

Przemieszczanie zwierząt towarzyszących z Wilekiej Brytanii do Unii Europejskiej

>> LINK <<

 

 

UWAGA!

Przepisy nakładające obowiązek wykonywania badania neutralizującego miareczkowania przeciwciał wirusa wścieklizny w przypadku podróżowania do niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej traci moc z dniem 31 grudnia 2011 r. Oznacza to, iż w przypadku podróży po tej dacie do Wielkiej Brytanii, Malty, Irlandii oraz Szwecji – wykonanie tego badania nie będzie obowiązkowe.

więcej >>

Przygotowała: Iwona Wasilewska