Rozporządzenie 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 roku ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz

Rolnik jest producentem żywności w zakresie tzw. produkcji pierwotnej. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 roku ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz, produkcja pierwotna oznacza: „produkcję produktów rolnych, w tym w szczególności uprawę, zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt ( przed ubojem ) lub rybołówstwo, którego wynikiem jest pozyskanie produktów niepoddawanych żadnym działaniom po ich zbiorze lub złowieniu, z wyjątkiem prostych czynności fizycznych".

Głównym celem przepisów dotyczących higieny pasz, zawartych w tym rozporządzeniu, jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz. Zasadnicza odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasz spoczywa na ich producencie. Przepisy mają zapewnić bezpieczeństwo na całej długości łańcucha żywieniowego, począwszy od pierwotnej produkcji pasz, aż do żywienia zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności włącznie. To znaczy „od pola do stołu".

Rolnik chcący prowadzić działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem, przechowywaniem, transportem lub sprzedażą pasz musi złożyć w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii „Zgłoszenie podmiotu działającego na rynku pasz do Powiatowego Lekarza Weterynarii" w celu rejestracji lub zatwierdzenia. Nieposiadanie w/w skutkować będzie niemożliwością wprowadzenia na rynek jakiegokolwiek produktu rolnego pochodzącego od zwierząt utrzymywanych w tym gospodarstwie, a także niemożliwością zakupu pasz.