Przetwarzanie danych osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Gdańsku

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO), informujemy:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk reprezentowany przez Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, adres kontaktowy e-mail: biuro@gdansk.wiw.gov.pl, tel. +48 58 302-32-52 lub fax 58 302-39-62.
 3. Administrator Danych zgodnie z Art. 37 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, a także korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych WIW Gdańsk; e-mail: iodo@gdansk.wiw.gov.pl lub pisemnie na adres Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. ul. Na Stoku 50 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 4. Cele przetwarzania danych
  Administrator Danych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub udzielonej zgody:
  • w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych w związku z realizowaniem zadań przez WIW Gdańsk na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
  • w celu realizacji umów z kontrahentami, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO. W tym  przypadku istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez WIW Gdańsk ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. 2004 nr 33 poz. 287 z późn. zm.) oraz przez inne przepisy prawa, w tym między innymi, w celach:
  • chrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
  • bezpieczeństwa żywności i żywienia;
  • ochrony zwierząt i bezpieczeństwa stosowanych pasz oraz utylizacji;
  • ochrony zdrowia w produktach pochodzenia zwierzęcego;
  • realizacji zadań systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt;
  • przeprowadzania diagnostyki laboratoryjnej oraz konsultacji z tego zakresu dla potrzeb organów inspekcji weterynaryjnej;
  • postępowań związanych z ochroną środowiska i gospodarowaniem odpadami pochodzenia zwierzęcego;
  • nadzorowania obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi stosowanymi wyłącznie u zwierząt;
  • zapobiegania przenoszeniu z zagranicy i za granicę chorób zakaźnych zwierząt.
  W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Przekazywanie danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa w szczególności organy i instytucje państwowe;
  • podmioty, którym Administrator Danych na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych lub możliwość zapoznania z danymi osobowymi (podmiot przetwarzający – procesor), np. dostawcom usług IT, zadań wspomagających i doradczych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych danych.
  Informujemy również, że Administrator Danych może przekazywać dane osobowe przetwarzane w swoich zbiorach do państw trzecich, lub organizacji międzynarodowych w związku z obowiązkiem wymiany informacji w ramach systemów bezpieczeństwa i wymiany informacji, o których mowa w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a także innych przepisach prawa.  
 6. Czas przetwarzania danych osobowych
  Państwa dane osobowe będą przechowywane w WIW Gdańsk do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe, których podanie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności przez okres przechowywania w ramach archiwizacji dokumentów zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Prawa osób, których dane są przetwarzane
  W związku z przetwarzaniem przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest WIW Gdańsk reprezentowany przez Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych, na podstawie art. 16 RODO – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których WIW Gdańsk przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończenia postępowania z zachowaniem wymaganego okresu archiwizacji;
  • ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których WIW Gdańsk posiada uprawnienia do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
  W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Obywatela jest obligatoryjne (obowiązkowe).  
  W niektórych sprawach podanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punkcie 4. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy lub pozostawieniem złożonego pisma, wniosku, skargi bez rozpatrzenia. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Obywatel zostanie o tym fakcie poinformowany przez merytorycznych pracowników WIW Gdańsk.
 9. Państwa dane osobowe podane w formularzu kontaktowym umieszczonym w serwisie lub w ramach poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio do WIW Gdańsk będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2;
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w stosunku do celów w jakim zostały zebrane, w tym również profilowaniu.