Informacja na temat stosowanego Monitoringu Wizyjnego

 

Informacja na temat stosowanego Monitoringu Wizyjnego
w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Gdańsku
i podległych jednostkach organizacyjnych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej jako „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych rejestrowanych i pozyskanych z systemu monitoringu jest Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk reprezentowany przez Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.
 2. Zgodnie z RODO, Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych wprowadził odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przetwarzanych w Inspektoracie, a także przed wszystkimi innymi bezprawnymi formami przetwarzania danych.
 3. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przetwarzane przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku zostały dobrane zgodnie z art. 32 i 35 RODO.
 4. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w systemie monitoringu prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – e-mail: iodo@gdansk.wiw.gov.pl
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu jest art. 6 ust. 1 litera e i f RODO w odniesieniu do art. 222 KP, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób i mienia, bezpieczeństwo osób przebywających w pomieszczeniach podlegających szczególnej ochronie zgodnie z przepisami szczegółowymi ustaw oraz dobre imię administratora danych osobowych.
 6. Monitoring obejmuje: wejście główne budynku, ciągi komunikacyjne i wyjścia ewakuacyjne, teren zewnętrzny budynków Zakładów Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kaprów 10 i ul. Kartuskiej 249.
 7. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły w trybie dzień/noc. Kamery nie rejestrują dźwięku.
 8. Dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 9. Dane osobowe w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe w postaci wizerunku są przechowywane przez Administratora Danych przez maksymalny okres do 30 dni.
 11. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub też jeżeli Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku (jako organ publiczny realizujący zadania publiczne oraz sprawujący władzę publiczną w zakresie przewidzianym w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej  - lub też pracodawca w stosunku do pracowników) powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w pkt. 10 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.
 12. Dostęp do danych w systemie monitoringu jest ściśle chroniony i dostępny wyłącznie dla określonych i upoważnionych osób przez Administratora Danych.
 13. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz żądania ograniczenia jego przetwarzania.
 14. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli stwierdzi, iż posiada wiarygodne dowody, że dane te przetwarzane są z naruszeniem obowiązującego prawa.
 15. Dane z monitoringu nie będą wykorzystane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystane w celu profilowania.
 16. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie i w budynkach:
  • Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku z siedzibą przy ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk,
  • Zakładu Higieny Weterynaryjnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk,
  • Zakładu Higieny Weterynaryjnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 249, 80-125 Gdańsk.