Uboczne Produkty Pochodzenia Zwierzęcego

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego - oznaczają całe zwierzęta martwe lub ich części, produkty pochodzenia zwierzęcego lub inne produkty otrzymane ze zwierząt, nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym komórki jajowe, zarodki i nasienie.

Produkty pochodne - oznaczają produkty otrzymane w wyniku przynajmniej jednej obróbki, przekształcenia lub etapu przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Klasyfikacja ubocznych produktów zwierzęcych – produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego klasyfikuje się w specjalnych kategoriach (kat.1, kat.2, kat.3), odzwierciedlających poziom zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt stwarzanego przez takie produkty:

 • Materiał kategorii 1 (kat.1) – ryzyko związane z prionami, stosowaniem substancji niedozwolonych lub substancji skażających środowisko.
 • Materiał kategorii 2 (kat.2) – ryzyko mikrobiologiczne lub ryzyko związane z obecnością substancji lub zanieczyszczeń w ilościach przekraczających dopuszczalne poziomy.
 • Materiał kategorii 3 (kat.3) – produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pochodzące ze zwierząt nie wykazujących żadnych objawów chorobowych.

ZASADA OGÓLNA

Produkty, które raz stały się ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego, nie mogą wrócić do łańcucha żywnościowego.

OBOWIĄZKI

Podmioty natychmiast po wytworzeniu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych identyfikują je i zapewniają prowadzenie związanych z nimi czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podmioty ponoszą odpowiedzialność na wszystkich etapach łańcucha produkcyjnego i zapewniają zgodność produktów z wymogami obowiązujących aktów prawnych.

UBOCZNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO (PRZYKŁADY)

 • kat. 1

  • padłe zwierzęta i ich wszystkie części podejrzane o zarażenie TSE
  • zwierzęta zabite w związku ze zwalczaniem TSE
  • padłe zwierzęta domowe, egzotyczne, doświadczalne, laboratoryjne
  • mleko pochodzące ze zwierząt które zostały poddane nielegalnym zabiegom oraz zawierające:

   1. związki chloroorganiczne, w tym polichlorowane bifenyle (PcBs),
   2. związki fosforoorganiczne,
   3. pierwiastki chemiczne,
   4. mikotoksyny,
   5. barwniki
  • produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, zebrane podczas oczyszczania ścieków z przedsiębiorstw lub zakładów przetwarzających materiał Kat.1),
  • odpady gastronomiczne ze środków transportu międzynarodowego,
  • mieszanina materiału kat. 1 z materiałem kat. 2 lub 3
 • kat. 2

  • obornik, treść przewodu pokarmowego,
  • produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, zebrane podczas oczyszczania ścieków z przedsiębiorstw lub zakładów przetwarzających materiał inny niż Kat.1),
  • UPZ zawierające leki weterynaryjne w ilościach przekraczających dopuszczalne normy,
  • UPZ z zawartością ciał obcych,
  • produkty uboczne przywiezione z krajów trzecich lub państw UE, niespełniające wymogów UE,
  • zwierzęta padłe, płody, zarodki, zamarły drób w skorupce
  • materiały nie wymienione w Kat.1 i Kat.3
 • kat. 3

  • tusze i części tusz zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni, uznane za zdatne do spożycia przez ludzi, lecz nie przeznaczone do spożycia przez ludzi ze względów handlowych
  • tusze i części tusz zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni, które nie zostały uznane za zdatne do spożycia przez ludzi, ale nie wykazują objawów choroby przenoszonej na ludzi lub zwierzęta, skóry, skórki od zwierząt zdrowych, ubitych w rzeźni
  • produkty z drobiu i zajęcy poddanych ubojowi w gospodarstwie
  • krew zwierząt po uboju, które nie wykazywały objawów choroby przenoszącej się przez krew na ludzi i na zwierzęta
  • UPZ powstałe w wyniku wytwarzania produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi w tym odtłuszczone kości, skwarki, osady z centryfug i separatorów otrzymanych w procesie przetwarzania mleka
  • była żywność
  • karma dla zwierząt domowych lub materiały paszowe zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, które z powodów handlowych lub produkcyjnych nie nadają się do skarmiania, ale nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt
  • krew, łożysko, wełna, pióra, włosy, rogi, ścinki z kopyt i surowe mleko pochodzące od zwierząt zdrowych,
  • zwierzęta wodne i ich części
  • UPZ z zakładów przetwarzających zwierzęta wodne
  • muszle, skorupy skorupiaków, produkty uboczne z wylęgarni, jaja i skorupy jaj, jednodniowe kurczęta zabite w celach handlowych
  • bezkręgowce wodne oraz lądowe inne niż gatunki chorobotwórcze dla zwierząt
  • skóry i skórki, kopyta, pióra, wełna, rogi, sierść i futro pochodzące od zwierząt martwych, które nie wykazywały oznak choroby przenoszonej przez ten produkt na ludzi lub zwierzęta;
  • tkanka tłuszczowa ze zwierząt, które nie wykazały jakichkolwiek objawów choroby przenoszonej przez ten materiał na ludzi lub zwierzęta, poddanych ubojowi w rzeźni i uznanych za nadające się do uboju z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi w następstwie kontroli przedubojowej
  • odpady gastronomiczne;

GROMADZENIE I OKREŚLANIE KATEGORII ORAZ PRZEWÓZ

Podmioty gromadzą, określają i przewożą produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego bez nieuzasadnionej zwłoki, w warunkach, które zapobiegają powstaniu zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Podmioty zapewniają, aby produktom ubocznym pochodzenia zwierzęcego i produktom pochodnym podczas przewozu towarzyszył dokument handlowy lub, jeśli jest to wymagane świadectwo zdrowia.

W drodze odstępstwa właściwy organ może zezwolić na przewóz obornika między dwoma punktami usytuowanymi w tym samym gospodarstwie lub między gospodarstwami i użytkownikami obornika w tym samym państwie członkowskim bez dokumentu handlowego ani świadectwa zdrowia.

Uboczne Produkty Zwierzęce i produkty pochodne muszą być gromadzone i przewożone w nowych zamkniętych opakowaniach lub zakrytych, zabezpieczonych przed wyciekami pojemnikach lub pojazdach.

Pojazdy, pojemniki oraz jakikolwiek sprzęt i elementy wyposażenia, które poddawane są wielokrotnemu użytkowi muszą:

 • zostać wyczyszczone, wymyte i zdezynfekowane po każdym użyciu
 • być utrzymywane w czystości
 • być czyste i suche przed użyciem

OZNAKOWANIE POJEMNIKÓW I KONTENERÓW WYMAGANE W TRAKCIE PRZEWOZU NA TERENIE POLSKI

Materiał kategorii 1 (oraz otrzymane z niego produkty pochodne)

Kat. 1– „wyłącznie do usunięcia”

Materiał kategorii 2 (otrzymane z niego produkty pochodne)

Kat. 2 - „nie do spożycia przez zwierzęta”;

Materiał kategorii 2 (obornik i treść przewodu pokarmowego)

Kat. 2 - „obornik”

Materiał kategorii 3 ( oraz otrzymane produkty pochodne):

Kat 3 „nie do spożycia przez ludzi”

PRZEWÓZ UBOCZNYCH PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH MIĘDZY KRAJAMI UE

Materiały Kat.1, Kat.2 i Kat.3 (oraz produkty pochodne) wysyłane z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego muszą znajdować się w opakowaniach, pojemnikach lub pojazdach, które są oznakowane czytelnym odpowiednim barwnym kodem. Ponadto opakowanie, pojemnik lub pojazd powinny zawierać etykietę zawierającą określone dla danej kategorii sformułowanie.

IDENTYFIKOWALNOŚĆ

Podmioty wysyłające, przewożące lub przyjmujące produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne prowadzą rejestr wysyłek i powiązanych dokumentów handlowych lub świadectw zdrowia.

Jednakże powyższe nie ma zastosowania, jeśli zostało udzielone zezwolenie na przewóz obornika bez dokumentów handlowych.

Rejestr wysyłek powinien zawierać:

 1. Ilość materiału.
 2. Określenie gatunków zwierząt w odniesieniu do materiału kat. 3, w przypadku całych tusz i głów numer kolczyka.
 3. Data odbioru materiału.
 4. Nazwa i adres przewoźnika oraz numer rejestracji lub zatwierdzenia.
 5. Nazwa i adres odbiorcy oraz numer rejestracji lub zatwierdzenia.

W drodze odstępstwa wysyłający nie jest zobowiązany do osobnego gromadzenia informacji (prowadzenia rejestru), o których mowa w pkt 1, 2, 3 jeśli przechowuje kopię dokumentu handlowego dla każdej przesyłki oraz udostępnia te informacje w powiązaniu z informacjami wynikającymi z pkt 4 i 5.