Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W PROCESIE REKRUTACJI
w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Gdańsku

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO), informujemy:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku z siedzibą przy ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk reprezentowany przez Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, adres kontaktowy e-mail:  biuro@gdansk.wiw.gov.pl, tel. +48 58 302-32-52 lub fax 58 302-39-62.
 3. Administrator Danych zgodnie z Art. 37 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, a także korzystania  z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych WIW Gdańsk; e-mail: IODO@gdansk.wiw.gov.pl lub pisemnie na adres Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Na Stoku 50 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 1. Cele przetwarzania danych
  Administrator Danych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa w związku z procesem rekrutacji:
  • w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych w związku z realizowaniem zadań przez WIW w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
  • w celu realizacji umów z pracownikami, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO.
  W tym  przypadku istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Przekazywanie danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa w szczególności organy i instytucje państwowe;
  • podmioty, którym Administrator Danych na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych lub możliwość zapoznania z danymi osobowymi (podmiot przetwarzający – procesor), np. dostawcom usług IT, zadań wspomagających i doradczych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych danych. 
  Informujemy również, że Administrator Danych nie będzie przekazywał danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych. 
 3. Czas przetwarzania danych osobowych
  Państwa dane osobowe będą przechowywane w WIW w Gdańsku przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). Dane osobowe, których podanie wynika  z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w procesie rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 30 dni od momentu zakończenia procesu rekrutacji.
 4. Prawa osób, których dane są przetwarzane
  W związku z przetwarzaniem przez WIW w Gdańsku, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane  osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest WIW w Gdańsku;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych, na podstawie art. 16 RODO – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których WIW w Gdańsku przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończenia postępowania z zachowaniem wymaganego okresu archiwizacji i ewentualnych roszczeń;
  • ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO,  z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których WIW w Gdańsku posiada  uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
  W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Państwa dane osobowe podane w formularzu kontaktowym umieszczonym w serwisie lub w ramach poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio do WIW w Gdańsku będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2;
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  w stosunku do celu w jakim zostały zebrane – proces rekrutacji, w tym również profilowaniu.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych wynikających z art 22 Kodeksu Pracy jest  obligatoryjne. Ich niepodanie może skutkować odmową rozpatrzenia kandydatury  w procedurze rekrutacyjnej, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.