Samodzielne stanowisko ds. audytu kontroli urzędowych - zadania

Do zadań na samodzielnym stanowisku ds. audytu kontroli urzędowych należy przeprowadzanie audytów kontroli urzędowych wykonywanych przez powiatowe inspektoraty weterynarii.

 

Audyty prowadzone są na podstawie rocznych programów audytów oraz zgodnie z procedurą opisaną w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy IW.

 

Przeprowadzanie audytów ma za zadanie sprawdzenie, czy kontrole urzędowe, odnoszące się do:

● prawa paszowego i żywnościowego,

● reguł dotyczących zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt,

 są skutecznie wykonywane oraz odpowiednie dla osiągnięcia celów stosownych aktów prawnych, oraz czy są zgodne z krajowymi planami kontroli.

 

 Przeprowadzanie audytów wewnętrznych służy zapewnieniu odpowiedniej jakości wykonywania urzędowych kontroli w zakresie ustalonym rozporządzeniem (WE) 882/2004. Spełniają więc one rolę czynnika zapewniającego odpowiednią jakość działania Inspekcji Weterynaryjnej i z tego powodu przy ich organizowaniu, znajdują zastosowanie wymogi norm dotyczących systemu zapewnienia jakości, takich jak norma PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością - Wymagania.

 W celu zapewnienia zgodności z wymogami zawartymi w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 audyty muszą obejmować trzy aspekty istotne z punktu widzenia tego rozporządzenia:

1) weryfikację zgodności z planowanymi rozwiązaniami w celu zapewnienia, że kontrole urzędowe są przeprowadzane zgodnie z zamierzeniami oraz że wszelkie instrukcje i wytyczne udzielane personelowi prowadzącemu kontrole są przestrzegane,

2) weryfikację skutecznego wykonania planowanych rozwiązań oraz ocenę skuteczności, czyli stopnia, w jakim planowane rezultaty zostały osiągnięte (powinna być dokonana ocena jakości i spójności kontroli urzędowych),

3) system audytu powinien również ocenić czy planowane rozwiązania są odpowiednie do osiągnięcia celów rozporządzenia (WE) nr 882/2004, a w szczególności jednolitego zintegrowanego wieloletniego krajowego planu kontroli.

 

 W celu zapewnienia zgodności z wymogami zawartymi w ust. 5 załącznika do decyzji Komisji nr 2006/677/WE, audyty muszą się charakteryzować:

  • przejrzystością,
  • niezależnością,
  • podejściem systematycznym,
  • niezależnością kontroli audytu.