17 lutego 2023

Nowe przepisy dotyczące rejestracji zakładów drobiu w ARiMR

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  informuję, że w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej opublikowano Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań dla zakładu drobiu, po spełnieniu których podmiot prowadzący zakład drobiu ma obowiązek dokonywania zgłoszeń do komputerowej bazy danych.

Link do rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2829

 

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 6 stycznia br.

 

Wymaganiami dla zakładu drobiu, po spełnieniu których podmiot prowadzący zakład drobiu ma obowiązek dokonywania zgłoszeń takich jak:

1) zwiększenie lub zmniejszenie liczby ptaków i jaj wylęgowych w zakładzie drobiu,

2) zabicie ptaków z nakazu powiatowego lekarza weterynarii w zakładzie drobiu

– z podaniem liczby ptaków i jaj wylęgowych, których przybyło lub ubyło w zakładzie drobiu, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia ptaków lub jaj wylęgowych w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zdarzeń.

  1. W przypadku padnięć lub śmierci ptaków w innych okolicznościach niż zabicie z nakazu powiatowego lekarza weterynarii w zakładzie drobiu podmiot prowadzący zakład drobiu zgłasza do komputerowej bazy danych łączną liczbę sztuk ptaków, których  było z tych przyczyn w zakładzie drobiu w okresie tygodnia.
  2. Podmiot prowadzący:

1) rzeźnię – zgłasza do komputerowej bazy danych ubój ptaków z podaniem co najmniej liczby ptaków poddanych ubojowi oraz numeru zakładu drobiu, z którego pochodziły te ptaki;

2) zakład przetwórczy lub spalarnię – zgłasza do komputerowej bazy danych unieszkodliwienie zwłok ptaków lub jaj wylęgowych z podaniem co najmniej liczby zwłok ptaków lub jaj wylęgowych poddanych unieszkodliwieniu oraz numeru zakładu drobiu, z  którego pochodziły te zwłoki lub te jaja.

-  są:

1. utrzymywanie nie mniej niż:

  1. 350 ptaków z gatunku kura (Gallus gallus) utrzymywanych jako kury nioski lub 500 ptaków z gatunku kura (Gallus gallus) utrzymywanych jako brojlery kurze,
  2. 100 ptaków z gatunku kaczka (Anas platyrhynchos) lub kaczka piżmowa (Cairina moschata),
  3. 100 ptaków z gatunku gęś (Anser anser) lub gęś garbonosa (Anser cygnoides),
  4. 100 ptaków z gatunku indyk (Meleagris gallopavo),
  5. 350 ptaków z gatunku przepiórka japońska (Coturnix japonica),
  6. 100 ptaków z gatunku perlica (Numida meleagris),
  7. 2 ptaków z gatunku struś (Struthio camelus);

2. przetrzymywanie nie mniej niż 500 jaj ptaków z gatunków wymienionych w pkt 1 lit. a–f lub 10 jaj ptaków z gatunku wymienionego w pkt 1 lit. g.

Należy przypomnieć, że zgodnie z zapisami art. 15 Ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wszystkie podmioty prowadzące zakłady drobiu mają obowiązek rejestracji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ustawodawca w art. 67 Ustawy zapewnił okres dostosowawczy dla podmiotów prowadzący zakład drobiu na złożenie wniosku o nadanie zakładowi drobiu numeru.

Termin ten został określony na 3 miesiące od dnia wejścia w życie Ustawy (która wchodzi w życie w dniu 6 stycznia br.) oraz zgłaszania do komputerowej bazy danych liczby ptaków lub jaj wylęgowych odpowiednio utrzymywanych lub przetrzymywanych w zakładzie drobiu według stanu na dzień złożenia tego wniosku.

 

Utrzymywanie drobiu na własne potrzeby – warunki zwolnienia z rejestracji

Jeśli dana osoba przeznacza jaja czy mięso pochodzące od własnego drobiu na własne potrzeby, będzie ona zwolniona z obowiązku rejestracji.

Do czasu przyjęcia odpowiednich przepisów MRiRW zaleca powstrzymanie się od rejestracji takiego drobiu.

Pełny tekst komunikatu znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/utrzymywanie-drobiu-na-wlasne-potrzeby--warunki-zwolnienia-z-rejestracji