English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi

Świadectwo weterynaryjne dla psów, kotów i fretek przemieszczanych
w celach niekomercyjnych z Rzeczypospolitej Polskiej do Ukrainy.

W dniu 2 stycznia 2018 r. służba weterynaryjna Ukrainy poinformowała Główny Inspektorat Weterynarii o zatwierdzeniu zmian wprowadzonych przez stronę polską do wzoru świadectwa weterynaryjne go dla psów, kotów i fretek przemieszczanych w celach niekomercyjnych z Rzeczypospolitej Polskiej do Ukrainy. Nowy wzór świadectwa dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz u powiatowych lekarzy weterynarii.

https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Swiadectwo-weterynaryjne-dla-psow-kotow-i-fretek-przemieszczanych-w-celach-niekomercyjnych-z-Rzeczypospolitej-Polskiej-do-Ukrainy.-/idn:700

Przypominamy o obowiązku szczepień przeciwko wściekliźnie i miareczkowaniu !

  1. System identyfikacji: wskazać transponder lub tatuaż. W przypadku transpondera: wskazać datę aplikacji lub odczytu. W przypadku tatuażu: wskazać datę aplikacji i odczytu. Tatuaż musi być czytelny i wykonany przed dniem 3 lipca 2011r. Numer identyfikacyjny: wskazać kod alfanumeryczny transpodnera lub nr tatuażu. Data urodzenia/rasa: zgodnie z oświadczeniem właściciela.
  2. Zwierzęta, w którym zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie były w wieku co najmniej dwunastu tygodni i od daty szczepienia pierwotnego upłynął okres co najmniej 21 dni, a każde kolejne szczepienie przeciwko wściekliźnie zostało wykonane w okresie ważności poprzedniego szczepienia; poniżej podano informacje dotyczące aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie: Transponder, Data szczepienia, Nazwa producenta szczepionki, Numer partii, Data ważności szczepionki od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr
  3. Nie wcześniej niż 12 miesięcy i nie później niż 3 miesiące przed wyjazdem, psy i koty poddawane są badaniu na poziom przeciwciał przeciwko wściekliźnie a wynik miareczkowania wyniósł co najmniej 0,5IU/ml
  4. Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie nie musi być powtórzone, jeśli wynik tego badania był zadowalający, a zwierzę zostało ponownie zaszczepione przeciwko wściekliźnie w okresie ważności poprzedniego szczepienia.
  5. Ponowne szczepienie musi zostać uznane za szczepienie pierwotne, jeżeli nie zostało przeprowadzone w okresie ważności poprzedniego szczepienia.

Przygotowała: Aleksandra Widulińska

____________________________________________________________________________________________________________________________

info_dla_podrozujacych.jpg

Informacje dla osób podróżujących z psem, kotem, fretką
Information for travelers with dog, cat, ferret
Информация для лиц, путешествующих с собакой, кошкой, хорьком

http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/index_en.htm
http://old.wetgiw.gov.pl/index?action=szczegoly&m_id=28&kat_id=1507

 

Przygotowała: Aleksandra Widulińska

____________________________________________________________________________________________________________________________

Główny Lekarz Weterynarii przypomina, iż w przypadku podróży z psem, kotem lub fretką po terytorium Unii Europejskiej, bezwzględnie należy przestrzegać zasad dotyczących przemieszczania zwierząt towarzyszących, określonych w przepisach Unii Europejskiej.

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003).

Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 35 ww. rozporządzenia
w przypadku, gdy podczas kontroli stwierdzona zostanie niezgodność z ww. przepisami UE, właściwa władza w miejscu przeprowadzanej kontroli może:

  • zawrócić zwierzę domowe do państwa, z którego wyjechało (z którego zainicjowano przemieszczenie), albo
  • poddać zwierzę kwarantannie do czasu spełnienia przez nie wymogów określonych ww. przepisami, albo
  • w przypadku braku możliwości odesłania zwierzęcia lub gdy jego kwarantanna jest niewykonalna, poddać je eutanazji.

Wszystkie powyższe czynności urzędowe przeprowadzane są na koszt osoby odpowiedzialnej za zwierzę w czasie podróży.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przemieszczania zwierząt towarzyszących po terytorium Unii Europejskiej dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

„Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi”

____________________________________________________________________________________________________________________________

Uwaga Podróżni !!!

Nowe wymagania dotyczące przemieszczania ze zwierzętami towarzyszącymi obowiązujące od dnia 29 grudnia 2014 r.

http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4832

Nowe akty prawne UE dotyczące przemieszczania zwierząt domowych, w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, przemieszczanych w celach niehandlowych z państw trzecich na terytorium UE

 

Nowe akty prawne UE dotyczące przemieszczania zwierząt domowych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/31/UE;

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013;

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 577/2013;

Rozporządzenie Komisji (UE)nr 656/2013;

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/518/UE;

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/519/UE;

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/520/UE.

http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4059

http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=3856

Pozostałe Informacje dostępne dotyczące podróży ze zwierzętami towarzyszącymi znajdują się pod linkiem

http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=28&kat_id=1507.

Przygotowała: Aleksandra Widulińska

____________________________________________________________________________________________________________________________

Przemieszczanie zwierząt towarzyszących winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego dyrektywę Rady 92/65/EWG.

Jednocześnie, aby psy, koty i fretki mogły być przedmiotem handlu, muszą zostać również spełnione wymagania zawarte w art. 10 dyrektywy 92/65/EWG, czyli winno im również towarzyszyć świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.

Ponadto, w przypadku, gdy liczba zwierząt przekracza 5 sztuk ww. świadectwo zdrowia powinno również towarzyszyć zwierzętom podczas przemieszczania o charakterze niehandlowym.

Warto przypomnieć, iż art. 5 pkt 2 ww. rozporządzenia stanowi, iż Państwa Członkowskie mogą zezwolić na przemieszczanie psów, kotów i fretek w wieku poniżej 3 miesiąca życia, które nie zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Niektóre Państwa Członkowskie nie zezwalają na takie przemieszczanie, co jest uregulowane przepisami wewnętrznymi tych państw, o czym często osoby zainteresowane nie wiedzą.

 

Zawsze aktualne informacje na temat przemieszczania zwierząt towarzyszących dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii:

Przemieszczanie zwierząt towarzyszących z Polski do państw Unii Europejskiej

>> LINK << 

Przemieszczanie zwierząt towarzyszących z państw Unii Europejskiej do Polski

>> LINK <<

Przemieszczanie zwierząt towarzyszących z Polski do krajów trzecich

>> LINK <<

Przemieszczanie zwierząt towarzyszących z krajów trzecich do Polski

>> LINK <<

 

UWAGA!

Przepisy nakładające obowiązek wykonywania badania neutralizującego miareczkowania przeciwciał wirusa wścieklizny w przypadku podróżowania do niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej traci moc z dniem 31 grudnia 2011 r. Oznacza to, iż w przypadku podróży po tej dacie do Wielkiej Brytanii, Malty, Irlandii oraz Szwecji – wykonanie tego badania nie będzie obowiązkowe.

więcej >>

Przygotowała: Iwona Wasilewska