English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku

zhwo_zaokr

Zakład Higieny Weterynaryjnej (ZHW), wchodzący w skład Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku, zlokalizowany jest w dwóch budynkach: przy ul. Kaprów 10, gdzie w Pracowniach: Serologicznej, Wirusologicznej, Bakteriologicznej, Parazytologicznej, Mikologicznej, Anatomopatologicznej, BSE (badaniami obejmuje cztery województwa) i Chorób Ryb wykonywane są laboratoryjne badania diagnostyczne chorób zwierząt, głównie zakaźnych oraz przy ul. Kartuskiej 249, gdzie w Pracowniach: Mikrobiologii Żywności, Badania Pasz, Chemii Klasycznej, Pozostałości Pestycydów, Pozostałości Metali, Pozostałości Biologicznych (hormony), Pozostałości Leków i Diagnostyki Włośnicy wraz z szesnastoma Pracowniami Terenowymi prowadzone są badania monitoringowe (z terenu czterech województw), urzędowe i usługowe produktów żywnościowych i pasz.

Gdański ZHW jest najstarszy w Polsce; istnieje od 1945 r. Należy do sześciu Zakładów prowadzących krajowy monitoring żywności i pasz, dzięki czemu wyposażony jest w wysokospecjalistyczny sprzęt do badań chemicznych i mikrobiologicznych, systematycznie uzupełniany o urządzenia najnowszej generacji (m. in. aparatura do izolacji bakteryjnego DNA, chromatograf gazowy GC - MS/MS). Podobnie diagnostyka chorób zwierząt oparta jest na mikrometodach z zastosowaniem technik biologii molekularnej (PCR). W roku 2010 wykonano w Zakładzie 15 300 szczegółowych badań diagnostycznych w kierunku chorób zakaźnych zwierząt (np. w kierunku salmonellozy lub wścieklizny) oraz 306 500 w ramach akcji masowych (np. w kierunku białaczki lub chor. Aujeszky'ego). W odniesieniu do badań żywności w 2010 r. wykonano 25 100 oznaczeń mikrobiologicznych (np. gronkowce chorobotwórcze lub Listeria) oraz 14 600 oznaczeń chemicznych (np. pestycydy lub hormony); w odniesieniu do pasz, odpowiednio 2 500 i 5 300 oznaczeń.

W ZHW zatrudnione są 34 osoby z wyższym wykształceniem oraz 25 osób z wykształceniem średnim; cały personel co roku uczestniczy w kilkudziesięciu szkoleniach specjalistycznych. Wartość merytoryczna wykonywanych badań sprawdzana jest poprzez uczestnictwo w testach międzylaboratoryjnych oraz przez audyty wewnętrzne i zewnętrzne. Od 2005 r. ZHW posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 606, który aktualnie potwierdza spełnianie przez Zakład wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap 1:2007. W chwili obecnej 67 wykonywanych metod badawczych jest akredytowanych; systematycznie, w zależności od potrzeb, ilość ta zwiększa się.

 

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku

ul. Kaprów 10

80-316 Gdańsk

tel. 58 552-12-68; 552-12-69

fax. wew. 319

zhwo@gdansk.wiw.gov.pl

ul. Kartuska 249

80-125 Gdańsk

tel. 58 302-04-04; 322-38-75

fax. wew. 201; 58 552-25-63

zhwgd@gdansk.wiw.gov.pl

Kontakt do poszczególnych pracowni