Ogłoszenie nr 174058 z dnia 12.10-2015 Drukuj
 • Ogłoszenie nr: 174058
 • Data ukazania się ogłoszenia: 12 października 2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

 

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
  ul. Na Stoku 50
  80 - 958 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk
 • Zakład Higieny Weterynaryjnej
  ul. Kaprów 10
  80 – 316 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań w pracowni,
 • sporządzanie sprawozdań z wykonanych badań,
 • udział w walidacji metod badawczych i sterowaniu jakością badań,
 • dokumentowanie wykonanych prac w pracowni,
 • nadzorowanie stanu wyposażenia pracowni w odczynniki i materiały pomocnicze,
 • realizowanie założeń systemu jakości.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w laboratorium od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30,
  praca z materiałem zakaźnym.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
  narzędzia i materiały pracy - urządzenia i sprzęt laboratoryjny właściwy dla rodzaju prowadzonych badań, komputer i sprzęt biurowy,
  budynek trzypiętrowy bez windy i podjazdów, wejście główne do budynku po siedmiu stopniach, stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego),
  • znajomość obsługi sprzętu laboratoryjnego,
  • znajomość podstawowych zasad technik laboratoryjnych,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność obsługi aplikacji komputerowych: MS Office /Word, Excel/.
wymagania dodatkowe
 • znajomość normy ISO 17025:2005,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w laboratorium.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego),
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających dotychczasowe doświadczenie (długość i rodzaj).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Na Stoku 50
  80 - 958 GDAŃSK

Inne informacje:

Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony http://www.bip.gdansk.wiw.gov.pl/index.php?cid=23. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się oferty zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.