Ogłoszenie nr 160055 z dnia 16-05-2014 Drukuj
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor weterynaryjny ds. materiału biologicznego
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:
Gdańsk
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Ul. Na Stoku 50
80 – 958 Gdańsk
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- przeprowadzanie kontroli Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego,

- przeprowadzanie kontroli Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru w centrach pozyskiwania nasienia oraz centrach przechowywania nasienia,

- opracowywanie i wydawanie zaleceń pokontrolnych,

- egzekwowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,

- przygotowywanie wstępnej oceny kontrolowanej działalności,

- opracowywanie rocznych planów i harmonogramów kontroli Powiatowych Lekarzy Weterynarii,

- prowadzenie sprawozdawczość z wykonywanych zadań,

- dokonywanie analiz rejestrów podmiotów nadzorowanych oraz przygotowywanie danych do ich aktualizacji.
Warunki pracy
  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,
- obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.
  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek czteropiętrowy z wysokim parterem - bez windy i podjazdów, wejście główne do budynku po dziewięciu stopniach, stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach
  • Inne
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy pracy w Inspekcji Weterynaryjnej
pozostałe wymagania niezbędne:
- prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
- znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
- znajomość ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
- znajomość ustawy o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,
- znajomość aktów wykonawczych do w/w ustaw,
- znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego,
- znajomość prawa UE w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
- umiejętność interpretacji przepisów prawa,
- umiejętność obsługi komputera,
- prawo jazdy kat. B,
- umiejętność argumentowania,
- umiejętność analizy danych,
- umiejętność pracy w zespole.
w y m a g a n i a d o d a t k o w e
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopia prawa jazdy,
- kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających dotychczasowe doświadczenie (długość i rodzaj).
Termin składania dokumentów:
26 – 05 – 2014
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Na Stoku 50
80 - 958 GDAŃSK


Inne informacje:

Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony http://www.pomorskie.eu/pl/bip/wiw/praca/dokumenty_do_pobrania.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się oferty zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.