Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 159299 z dnia 10-04-2014 PDF Drukuj Email

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

laborant

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Zakład Higieny Weterynaryjnej
ul. Kartuska 249

80 – 125 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- przygotowywanie próbek do wykonania badań mikrobiologicznych,

- wykonywanie analiz mikrobiologicznych,

- sporządzanie zapisów z przebiegu badań,

- realizacja założeń systemu zarządzania,

- nadzorowanie i sprawdzanie wyposażenia pomiarowego i pomocniczego znajdującego się w pracowni,

przekazywanie do utylizacji pozostałości próbek po badaniach, pożywek, płynów i materiałów pomocniczych po skończonych badaniach.

Warunki pracy

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- praca w laboratorium od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30,

  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

-  praca w warunkach narażenia na działanie czynników zakaźnych,

-  narzędzia i materiały pracy - urządzenia i sprzęt laboratoryjny właściwy dla rodzaju prowadzonych badań, komputer i sprzęt biurowy,

- budynek trzypiętrowy bez windy, wejście główne do budynku bez stopni, stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

  • Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wykształcenie: średnie zawodowe

pozostałe wymagania niezbędne:

-        znajomość obsługi sprzętu laboratoryjnego,

-        znajomość podstawowych zasad technik laboratoryjnych,

-        umiejętność pracy w zespole.

w y m a g a n i a   d o d a t k o w e

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-        życiorys i list motywacyjny;

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

-        oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

-        oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

-        kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

-        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-        kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających dotychczasowe doświadczenie (długość i rodzaj).

Termin składania dokumentów:

23 – 04 – 2014

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

ul. Na Stoku 50

80 - 958 GDAŃSK

Inne informacje:

Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony http://www.pomorskie.eu/pl/bip/wiw/praca/dokumenty_do_pobrania.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się oferty zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.

 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack