Ogłoszenie nr 158697 z dnia 18-03-2014r Drukuj

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

radca prawny

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

ul. Na Stoku 50

80 – 958 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-        udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących stanu prawnego leżącego
w kompetencjach Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz w zakresie działania komórek organizacyjnych Inspektoratu,

-        wydawanie opinii prawnych dotyczących stosowania prawa w zakresie działania Inspektoratu,

-        przygotowywanie lub opiniowanie pod względem formalno - prawnym projektów wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,

-        przygotowywanie lub opiniowanie projektów decyzji administracyjnych oraz postanowień wydawanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,

-        opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Inspektorat,

-        występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Warunki pracy

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca biurowa związana głównie z wykonywaniem czynności w pozycji siedzącej przy biurku i komputerze, reprezentowanie urzędu jako pełnomocnik w postępowaniach sądowych i administracyjnych, praca w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu, praca wymagająca częstego przemieszczania się po budynku, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek czteropiętrowy z wysokim parterem - bez windy i podjazdów, wejście główne do budynku po dziewięciu stopniach, stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach

  • Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 

wykształcenie: wyższe prawnicze

 

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego
w zawodzie radcy prawnego

pozostałe wymagania niezbędne:

-        wpis na listę radców prawnych,

-        znajomość przepisów w zakresie postępowania administracyjnego,

-        znajomość prawa weterynaryjnego,

-        znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych,

-        znajomość przepisów w zakresie prawa pracy,

-        umiejętność obsługi komputera,

-        umiejętność pracy w zespole.

 

w y m a g a n i a   d o d a t k o w e

-          znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania administracji publicznej,

-          doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku radcy prawnego
w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-        życiorys i list motywacyjny,

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-        oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-        oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-        kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-        kserokopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych,

-        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-        kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających dotychczasowe doświadczenie (długość i rodzaj).

Termin składania dokumentów:

31 – 03 – 2014

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

ul. Na Stoku 50

80 - 958 GDAŃSK

 

Inne informacje:

Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony http://www.pomorskie.eu/pl/bip/wiw/praca/dokumenty_do_pobrania.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się oferty zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.