Ogłoszenie nr 157914 z dnia 17-02-2014r Drukuj

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

radca prawny

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

ul. Na Stoku 50

80 – 958 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-        udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących stanu prawnego leżącego
w kompetencjach Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz w zakresie działania komórek organizacyjnych Inspektoratu,

-        wydawanie opinii prawnych dotyczących stosowania prawa w zakresie działania Inspektoratu,

-        przygotowywanie lub opiniowanie pod względem formalno - prawnym projektów wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,

-        przygotowywanie lub opiniowanie projektów decyzji administracyjnych oraz postanowień wydawanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,

-        opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Inspektorat,

-        występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Warunki pracy

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

-        narzędzia i materiały pracy - komputer i sprzęt biurowy.

 

  • Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 

wykształcenie: wyższe prawnicze

 

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego
w zawodzie radcy prawnego

pozostałe wymagania niezbędne:

-        wpis na listę radców prawnych,

-        znajomość przepisów w zakresie postępowania administracyjnego,

-        znajomość prawa weterynaryjnego,

-        znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych,

-        znajomość przepisów w zakresie prawa pracy,

-        umiejętność obsługi komputera,

-        umiejętność pracy w zespole.

 

 

w y m a g a n i a   d o d a t k o w e

-          znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania administracji publicznej,

-          doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku radcy prawnego
w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-        życiorys i list motywacyjny,

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-        oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-        oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-        kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-        kserokopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych,

-        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-        kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie.

Termin składania dokumentów:

03 – 03 – 2014

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

ul. Na Stoku 50

80 - 958 GDAŃSKInne informacje:


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys i oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.