Ogłoszenie nr 157609 z dnia 05-02-2014r Drukuj
  • Ogłoszenie nr: 157609
  • Data ukazania się ogłoszenia: 05 lutego 2014 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

referent do spraw zaopatrzenia

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Na Stoku 50
80 - 958 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Zakład Higieny Weterynaryjnej

ul. Kaprów 10

80 – 316 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-         prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem ZHW (zakup usług i dostaw);

-         prowadzenie dokumentacji dotyczącej przetargów na dostawy i usługi dla ZHW;

-         prowadzenie sprawozdawczości z wykonywanych zadań.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

-          praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30,

-          praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennieMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 

wykształcenie: średnie

doświadczenie: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

p o z o s t a ł e   w y m a g a n i a   n i e z b ę d n e:

 

-         znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych;

-         prawo jazdy kat. B;

-         umiejętność obsługi komputera;

-         umiejętność pracy w zespole;

-         kreatywność.

wymagania dodatkowe

-         umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce;

-         znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

-         doświadczenie zawodowe w pracy w administracji państwowej.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-         życiorys i list motywacyjny

-         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

-         kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

-         oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

-         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

-         kserokopia prawa jazdy

-         kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

-         kopie świadectw pracy.

 

Termin składania dokumentów:

17-02-2014

 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Na Stoku 50
80 - 958 GDAŃSK


Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys i oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.