Ogłoszenie nr 156820 z dnia 08-01-2014r Drukuj

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

inspektor weterynaryjny ds. materiału biologicznego

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Ul. Na Stoku 50

80 – 958 Gdańsk

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-        przeprowadzanie kontroli  Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru nad zdrowiem zwierząt  przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego,

-        przeprowadzanie kontroli  Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru w centrach pozyskiwania nasienia oraz centrach przechowywania nasienia,

-        opracowywanie i wydawanie zaleceń pokontrolnych,

-        egzekwowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,

-        przygotowywanie wstępnej oceny kontrolowanej działalności,

-        opracowywanie rocznych planów i harmonogramów kontroli Powiatowych Lekarzy Weterynarii,

-        prowadzenie sprawozdawczość z wykonywanych zadań,

-        dokonywanie analiz rejestrów podmiotów nadzorowanych oraz przygotowywanie danych do ich aktualizacji.

Warunki pracy

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 

-        praca w terenie,

-        krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

-        zagrożenie korupcją,

-        przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

-        narzędzia i materiały pracy - komputer i sprzęt biurowy.

 

  • Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

 

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy pracy w Inspekcji Weterynaryjnej

pozostałe wymagania niezbędne:

-        prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

-        znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,

-        znajomość ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

-        znajomość ustawy o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,

-        znajomość aktów wykonawczych do w/w ustaw,

-        znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego,

-        znajomość prawa UE w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

-        umiejętność interpretacji przepisów prawa,

-        umiejętność obsługi komputera,

-        prawo jazdy kat. B,

-        umiejętność argumentowania,

-        umiejętność analizy danych,

-        umiejętność pracy w zespole.

 

 

w y m a g a n i a   d o d a t k o w e

-        znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-        życiorys i list motywacyjny,

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-        oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-        oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-        kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-        kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

-        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-        kserokopia prawa jazdy,

-        kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie.

Termin składania dokumentów:

20 – 01 – 2014

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

ul. Na Stoku 50

80 - 958 GDAŃSKInne informacje:


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys
i oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.