Ogłoszenie nr 156473 z dnia 16-12-2013r Drukuj

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

laborant

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Zakład Higieny Weterynaryjnej
ul. Kartuska 249

80 – 125 Gdańsk

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-        przygotowywanie jałowych pożywek i płynów oraz kontrola ich właściwości fizycznych,

-        przyjmowanie zamówień na podłoża z poszczególnych pracowni Zakładu Higieny Weterynaryjnej oraz ich wydawanie zgodnie z zamówieniem,

-        nadzorowanie stanu ilościowego suchych pożywek, suplementów, odczynników i materiałów pomocniczych,

-        realizacja założeń systemu zarządzania,

-        nadzorowanie i sprawdzanie wyposażenia pomiarowego i pomocniczego znajdującego się w pracowni,

-        utylizacja  pożywek, płynów i materiałów pomocniczych  po skończonych badaniach.

Warunki pracy

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

-        praca w laboratorium od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30,

  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

-        praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.

-        narzędzia i materiały pracy - urządzenia i sprzęt laboratoryjny właściwy dla rodzaju prowadzonych badań, komputer i sprzęt biurowy.

 

  • Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 

wykształcenie: średnie zawodowe

 

pozostałe wymagania niezbędne:

-        znajomość obsługi sprzętu laboratoryjnego,

-        znajomość podstawowych zasad technik laboratoryjnych,

-        umiejętność pracy w zespole.

 

w y m a g a n i a   d o d a t k o w e

-        umiejętność obsługi autoklawów laboratoryjnych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-        życiorys i list motywacyjny;

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

-        oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

-        oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

-        kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

-        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-        kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie.

Termin składania dokumentów:

31– 12 – 2013

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

ul. Na Stoku 50

80 - 958 GDAŃSKInne informacje:


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys
i oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.