Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 155294 z dnia 24-10-2013 PDF Drukuj Email

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

starszy inspektor weterynaryjny ds. oceny działalności inspekcji weterynaryjnej

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Ul. Na Stoku 50

80 – 958 Gdańsk

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-        opracowywanie planów audytu,

-        ustalanie w toku czynności audytowych stanów faktycznych badanych obszarów,

-        prowadzenie akt bieżących, składających się z dowodów audytowych zebranych w trakcie prowadzonego zadania audytowego oraz opracowań własnych audytora,

-        dokonywanie analiz przyczyn i skutków ewentualnych uchybień stwierdzonych w trakcie prowadzonych audytów,

-        sporządzanie raportów z wykonanych zadań audytowych.

Warunki pracy

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 

-        krajowe wyjazdy służbowe.

-        przeprowadzanie auditów w innych urzędach.

-        zagrożenie korupcją.

  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

-        praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych /np. czynniki zakaźne, chemiczne/.

-        narzędzia i materiały pracy - komputer i sprzęt biurowy.

 

  • Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

 

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 18 miesięcy pracy w Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie przeprowadzania kontroli działalności Powiatowych Lekarzy Weterynarii

pozostałe wymagania niezbędne:

-        prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

-        znajomość przepisów w zakresie postępowania administracyjnego,

-        znajomość prawa weterynaryjnego krajowego i wspólnotowego,

-        umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,

-        prawo jazdy kat. B,

-        umiejętność pracy w zespole,

-        umiejętność obsługi komputera,

-        umiejętność argumentowania,

-        umiejętność analitycznego myślenia,

-        kreatywność.

 

 

w y m a g a n i a   d o d a t k o w e

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-        życiorys i list motywacyjny,

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-        oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-        oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-        kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-        kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

-        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-        kserokopia prawa jazdy,

-        kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie.

Termin składania dokumentów:

08-11 -2013

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

ul. Na Stoku 50

80 - 958 GDAŃSKInne informacje:


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys
i oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.

 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack