Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 154824 z dnia 03-10-2013r. PDF Drukuj Email

Ogłoszenie nr: 154824

Data ukazania się ogłoszenia: 03 października 2013 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor weterynaryjny ds. materiału biologicznego

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Ul. Na Stoku 50
80 – 958 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego,
 • przeprowadzanie kontroli Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru w centrach pozyskiwania nasienia oraz centrach przechowywania nasienia,
 • opracowywanie i wydawanie zaleceń pokontrolnych,
 • egzekwowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,
 • przygotowywanie wstępnej oceny kontrolowanej działalności,
 • opracowywanie rocznych planów i harmonogramów kontroli Powiatowych Lekarzy Weterynarii,
 • prowadzenie sprawozdawczość z wykonywanych zadań,
 • dokonywanie analiz rejestrów podmiotów nadzorowanych oraz przygotowywanie danych do ich aktualizacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
  • praca w terenie,
  • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
  • zagrożenie korupcją,
  • przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  • narzędzia i materiały pracy - komputer i sprzęt biurowy.
 • Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy pracy w Inspekcji Weterynaryjnej
pozostałe wymagania niezbędne:
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium
 • Rzeczypospolitej Polskiej,
 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
 • znajomość ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • znajomość ustawy o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,
 • znajomość aktów wykonawczych do w/w ustaw,
 • znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego,
 • znajomość prawa UE w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność analizy danych,
 • umiejętność pracy w zespole.
w y m a g a n i a   d o d a t k o w e
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia prawa jazdy,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie.

Termin składania dokumentów:

15 – 10 – 2013

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

ul. Na Stoku 50

80 - 958 GDAŃSK

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys
i oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.

 
 
Joomla Extension: by JoomlaShack