Ogłoszenie nr 153035 z dnia 11-07-2013 Drukuj

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Zakład Higieny Weterynaryjnej
ul. Kaprów 10

80 – 316 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-        pobieranie materiału do badań,

-        wykonywanie badań pobranego materiału,

-        sporządzanie sprawozdań z wykonanych badań,

-        dokumentowanie wykonanych prac w pracowni,

-        nadzorowanie stanu wyposażenia pracowni w odczynniki i materiały pomocnicze,

-        realizowanie założeń systemu jakości.

Warunki pracy

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

-        praca w laboratorium od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

-        praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,

-        narzędzia i materiały pracy - urządzenia i sprzęt laboratoryjny właściwy dla rodzaju prowadzonych badań, komputer i sprzęt biurowy.

 

  • Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

 

doświadczenie zawodowe/staż pracy:

pozostałe wymagania niezbędne:

-        prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

-        znajomość obsługi sprzętu laboratoryjnego,

-        znajomość podstawowych zasad technik laboratoryjnych,

-        umiejętność pracy w zespole,

-        umiejętność obsługi aplikacji komputerowych: MS Office /Word, Excel/.

 

 

w y m a g a n i a   d o d a t k o w e

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-        życiorys i list motywacyjny,

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-        oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-        oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-        kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-        kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

-        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-        kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie.

Termin składania dokumentów:

26 – 07 -2013

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

ul. Na Stoku 50

80 - 958 GDAŃSK

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys
i oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.