Ogłoszenie nr 143698 z dnia 01-06-2012r. Drukuj

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

informatyk

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Na Stoku 50
80 – 958 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-        administrowanie systemami informatycznymi;

-        zarządzanie siecią komputerową, w tym sprawdzanie i konfigurowanie urządzeń i elementów sieci;

-        zapewnienie bieżącej aktualizacji danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej Inspektoratu;

-        zapewnienie bezpieczeństwa danych, w tym wykonywanie i ewidencjonowanie kopii bezpieczeństwa systemów, aplikacji i baz danych;

-        obsługa techniczna stanowisk komputerowych.

Warunki pracy

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

-        praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30;

-        praca w zespole ds. administracyjnych;

-        praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 

  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

-        narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe;

-        istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku -biuro urzędu znajduje się na trzecim i czwartym piętrze budynku, w którym brak windy i podjazdu,

  • Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
na stanowisku związanym z obsługą informatyczną

pozostałe wymagania niezbędne:

-        bardzo dobra znajomość programów MS Office;

-        umiejętność administrowania serwerem;

-        bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows;

-        praktyczna znajomość systemów Windows Server 2003/2008;

-        dobra znajomość sieci komputerowych LAN/WAN;

-        bardzo dobra znajomość budowy, konfiguracji i eksploatacji sprzętu komputerowego oraz sieci komputerowych;

-        umiejętność pracy w zespole.

 

w y m a g a n i a   d o d a t k o w e

-        znajomość języka HTML, PHP oraz SQL;

-        znajomość zagadnień związanych z budową serwisów internetowych;

-        znajomość programów do tworzenia grafiki;

-        umiejętność poszukiwania nowych rozwiązań.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-        życiorys i list motywacyjny;

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

-        oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

-        oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

-        kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

-        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

-        kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie.

Termin składania dokumentów:

12-06 -2012

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

ul. Na Stoku 50

80 - 958 GDAŃSK

 

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys
i oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.