Ogłoszenie nr 142415 z dnia 06-04-2012r. Drukuj

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

informatyk

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Na Stoku 50
80 – 958 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- administrowanie systemami informatycznymi;

- zarządzanie siecią komputerową, w tym sprawdzanie i konfigurowanie urządzeń i elementów sieci;

- zapewnienie bieżącej aktualizacji danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej Inspektoratu;

- zapewnienie bezpieczeństwa danych, w tym wykonywanie i ewidencjonowanie kopii bezpieczeństwa systemów, aplikacji i baz danych;

- obsługa techniczna stanowisk komputerowych.

Warunki pracy

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach
7:30 – 15:30;

- praca w zespole ds. administracyjnych;

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe;

- istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku -biuro urzędu znajduje się na trzecim i czwartym piętrze budynku, w którym brak windy i podjazdu,

  • Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
na stanowisku związanym z obsługą informatyczną

pozostałe wymagania niezbędne:

- bardzo dobra znajomość programów MS Office;

- umiejętność administrowania serwerem;

- bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows;

- praktyczna znajomość systemów Windows Server 2003/2008;

- dobra znajomość sieci komputerowych LAN/WAN;

- bardzo dobra znajomość budowy, konfiguracji i eksploatacji sprzętu komputerowego oraz sieci komputerowych;

- umiejętność pracy w zespole.

w y m a g a n i a   d o d a t k o w e

- znajomość języka HTML, PHP oraz SQL;

- znajomość zagadnień związanych z budową serwisów internetowych;

- znajomość programów do tworzenia grafiki;

- umiejętność poszukiwania nowych rozwiązań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny;

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatów;

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

- kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie.

Termin składania dokumentów:

18 – 04 -2012

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

ul. Na Stoku 50

80 - 958 GDAŃSK


Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys
i oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.