Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 140262 z dnia 23-01-2012r. PDF Drukuj Email

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy specjalista ds. księgowości

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Gdańsk
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Na Stoku 50
80 – 958 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego REWIZOR operacji na rachunku bankowym /130/;
 • wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego SUBIEKT faktur zakupu;
 • dekretowanie operacji gospodarczych w programie finansowo-księgowym REWIZOR na podstawie zapisów w dowodach księgowych /faktury zakupu, polecenia księgowania PK, wyciągi bankowe, noty księgowe/;
 • sporządzanie wydruków kont syntetycznych i analitycznych;
 • sporządzanie miesięcznych zestawień i informacji niezbędnych dla celów sprawozdawczych o zobowiązaniach jednostki w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej  /konta 201-1, 201-0/;
 • przygotowywanie dokumentów do prawidłowego przechowywania /oznakowanie, opis, numeracja dokumentów zgodnie z dekretacją
 • w programie finansowo-księgowym/.

Warunki pracy
•    Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach
 • 7:30 – 15:30;
 • praca w zespole ds. finansowo - księgowych;
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • wykonywanie obowiązków służbowych wiąże się z częstym działaniem pod presją czasu.

•    Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy - komputer, programy finansowo – księgowe, urządzenia biurowe;
 • istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku -biuro urzędu znajduje się na trzecim i czwartym piętrze budynku, w którym brak windy i podjazdu,

•    Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego
w księgowości jednostek budżetowych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość ustawy o rachunkowości;
 • znajomość zasad rachunkowości;
 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność obsługi aplikacji komputerowych: MS Office /Word, Excel/.w y m a g a n i a   d o d a t k o w e

 • znajomość programów komputerowych: „Rewizor GT”, „Subiekt GT”.
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatów;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie.


Termin składania dokumentów:
06 – 02 -2012
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Na Stoku 50
80 - 958 GDAŃSK


Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys
i oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.

 
 
Joomla Tutorial: from JoomlaShack.com