Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 139365 z dnia 20-12-2011r. PDF Drukuj Email

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista ds. zaopatrzenia

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Na Stoku 50
80 – 958 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych i ich realizacja;

- zaopatrywanie Inspektoratu w niezbędny sprzęt, urządzenia techniczne, materiały biurowe;

- przygotowywanie projektów umów z wybranymi w ramach przetargów dostawcami, wykonawcami;

- naliczanie czynszu i innych zobowiązań wobec Inspekcji od najemców lokali będących w administracji Inspektoratu;

- prowadzenie dokumentacji związanej ze zlecaniem usług, zaopatrzeniem i zakupami;

- prowadzenie sprawozdawczości z wykonywanych zadań.

Warunki pracy

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach
7:30 – 15:30;

- praca w zespole ds. administracyjnych;

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe;

- istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku -biuro urzędu znajduje się na trzecim i czwartym piętrze budynku, w którym brak windy i podjazdu,

  • Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
w zakresie prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

- znajomość ustawy o finansach publicznych;

- znajomość ustawy prawo zamówień publicznych;

- znajomość przepisów wykonawczych do w/w ustaw;

- prawo jazdy kat. B;

- umiejętność pracy w zespole;

- umiejętność pracy pod presją czasu;

- umiejętność obsługi aplikacji komputerowych: MS Office /Word, Excel/.

w y m a g a n i a  d o d a t k o w e

- studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;

- umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce;

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

- 6 m-cy doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w administracji państwowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny;

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatów;

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

- kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie.

Termin składania dokumentów:

31-12-2011

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

ul. Na Stoku 50

80 - 958 GDAŃSKInne informacje:


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys
i oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.

 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack