Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 137165 z dnia 28-09-2011r. PDF Drukuj Email

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

zastępcy powiatowego lekarza weterynarii

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Kartuzy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

ul. Słoneczna 1 

83-300 Kartuzy 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- koordynowanie pracy personelu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kartuzach;

- wspieranie działań Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawowaniu merytorycznego nadzoru w zakresie ochrony zdrowia zwierząt, ochrony zwierząt;

- wspieranie działań Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawowaniu merytorycznego nadzoru w zakresie higieny środków pochodzenia zwierzęcego;

- wspieranie działań Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawowaniu merytorycznego nadzoru w zakresie higieny środków żywienia zwierząt i utylizacji;

- wspieranie działań Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawowaniu merytorycznego nadzoru w zakresie materiału biologicznego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b e d n e

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią.

p o z o s t a ł e   w y m a g a n i a  n i e z b ę d n e:

- prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP;

- specjalizacja z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego;

- znajomość prawa krajowego i unijnego z zakresu weterynarii;

- znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;

- umiejętność konsultacji kwestii drażliwych.

wymagania dodatkowe

- umiejętność obsługi komputera;

- umiejętność rozwiązywania problemów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

- kserokopia dyplomu ukończenia specjalizacji,

- kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

14-10-2011

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

ul. Na Stoku 50

80 – 958 GDAŃSK

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack