Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 9011 z dnia 06.03.2017 PDF Drukuj Email

Ogłoszenie o naborze nr 9011 z dnia 06.03.2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i ds. obronnych

Wymiar etatu: 1/8
Liczba stanowisk pracy: 1


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Gdańsk

ADRES URZĘDU:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Na Stoku 50
80 – 958 Gdańsk

WARUNKI PRACY

praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek czteropiętrowy z wysokim parterem - bez windy i podjazdów, wejście główne do budynku po dziewięciu stopniach, stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach

ZAKRES ZADAŃ

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 • przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
 • opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Inspektoracie oraz nadzorowanie jego realizacji,
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu pracowników Inspektoratu albo wykonujących czynności zlecone na rzecz Inspektoratu, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz wykazu osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
 • prowadzenie kontroli stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 • współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb obrony państwa,
 • realizowanie zadań Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w zakresie obronności państwa,
 • przeprowadzanie szkoleń dla pracowników Inspektoratu,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez odpowiednie służby ochrony państwa,
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum „poufne”,
 • znajomość przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • znajomość przepisów w zakresie zarządzania kryzysowego,
 • znajomość przepisów w zakresie obronności państwa,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.03.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Na Stoku 50
  80 - 958 GDAŃSK

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony http://www.bip.gdansk.wiw.gov.pl/index.php?cid=23. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się oferty zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.

 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack