ogłoszenie nr 134328 z dnia 17-05-2011 Drukuj

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor weterynaryjny ds. środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Na Stoku 50
80 – 958 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- kontrola działalności Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie sprawowania przez nich nadzoru nad higieną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w zakładach produkujących w/w środki,

- sporządzanie dokumentacji związanej z nadzorem działalności Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie sprawowanego nadzoru nad warunkami weterynaryjnymi przy produkcji środków spożywczych,

- prowadzenie bieżącej dokumentacji w zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

- współuczestnictwo w przygotowaniu rocznych planów i harmonogramów auditów, kontroli w obszarze higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

- przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,

- sporządzanie sprawozdań w zakresie działalności zespołu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w zawodzie lekarza weterynarii

p o z o s t a ł e   w y m a g a n i a   n i e z b ę d n e:

- prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

- znajomość przepisów w zakresie postępowania administracyjnego;

- znajomość prawa weterynaryjnego krajowego i wspólnotowego;

- prawo jazdy kat. B;

- umiejętność obsługi komputera;

- umiejętność pracy w zespole;

- kreatywność.

wymagania dodatkowe:

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

- umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce;

- sześciomiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy w Inspekcji Weterynaryjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

- kserokopia dokumentu poświadczającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii;

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

- kserokopia prawa jazdy;

- kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

27-05-2011

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Na Stoku 50
80 - 958 GDAŃSK


Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.