Ogłoszenie nr 1086 z dnia 01.07.2016 Drukuj

Ogłoszenie o naborze nr 1086 z dnia 01.07.2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii


poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej

Pracownia Pożywek i Szkła

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1


Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
ul. Kartuska 249
80 – 125 Gdańsk

Adres urzędu:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Na Stoku 50
80 – 958 Gdańsk

WARUNKI PRACY

praca w laboratorium przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, narzędzia i materiały pracy - urządzenia i sprzęt laboratoryjny właściwy dla rodzaju wykonywanych czynności, komputer i sprzęt biurowy, budynek trzypiętrowy bez windy, wejście główne do budynku po jednym stopniu, stanowisko pracy znajduje się na niskim parterze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowywanie jałowych pożywek i płynów oraz kontrola ich właściwości fizycznych,
 • przyjmowanie zamówień na podłoża z poszczególnych pracowni Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku oraz ich wydawanie zgodnie z zamówieniem,
 • nadzorowanie stanu ilościowego suchych pożywek, suplementów, odczynników i materiałów pomocniczych,
 • realizacja założeń systemu zarządzania,
 • nadzorowanie, sprawdzanie oraz obsługa wyposażenia pomiarowego i pomocniczego znajdującego się w pracowni,
 • przekazywanie do utylizacji pożywek, płynów i materiałów pomocniczych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe chemia lub biotechnologia
 • znajomość obsługi sprzętu laboratoryjnego,
 • znajomość podstawowych zasad technik laboratoryjnych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność obsługi autoklawów laboratoryjnych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających dotychczasowe doświadczenie (długość i rodzaj),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.07.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Na Stoku 50
  80 - 958 GDAŃSK

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony http://www.bip.gdansk.wiw.gov.pl/index.php?cid=23. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się oferty zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.