Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 444 z dnia 10.06.2016 PDF Drukuj Email

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii


poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

specjalista ds. socjalnych, bhp i p.poż.
Zespół ds. administracyjnych

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:


Gdańsk

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Na Stoku 50
80 – 958 Gdańsk

WARUNKI PRACY
praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek czteropiętrowy z wysokim parterem - bez windy i podjazdów, wejście główne do budynku po dziewięciu stopniach, stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach

ZAKRES ZADAŃ
- sporządzanie skierowań na badania wstępne, okresowe lub kontrolne,
- przeprowadzanie wstępnych, oraz organizowanie okresowych szkoleń w zakresie  
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.,
- sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających
propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych,
- przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy,
- przeprowadzanie analiz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
- prowadzanie spraw w zakresie wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych oraz
podejrzeń o takie choroby,
- prowadzanie spraw związanych z funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych,
- prowadzanie spraw związanych z funkcjonowaniem archiwum zakładowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- wykształcenie: wyższe o specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy lub studia podyplomowe
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
- doświadczenie zawodowe: 1 rok w służbie bhp
- znajomość ustawy Kodeks pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- znajomość ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
- znajomość ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- znajomość przepisów wykonawczych do w/w ustaw,
- umiejętność interpretacji przepisów prawa,
- umiejętność obsługi komputera,
- umiejętność argumentowania,
- umiejętność pracy w zespole,
- posiadanie obywatelstwa polskiego
- korzystanie z pełni praw publicznych
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe


WYMAGANIA   DODATKOWE
-        6 miesięcy doświadczenia zawodowego w służbie bhp w administracji publicznej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
- Życiorys/CV i list motywacyjny,
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie
wykształcenia,
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego
posiadanie polskiego obywatelstwa,
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
- kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających dotychczasowe doświadczenie
(długość i rodzaj),
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
TERMINY I  MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 21 czerwca 2016
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Na Stoku 50
80 - 958 GDAŃSK

INNE INFORMACJE
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony http://www.bip.gdansk.wiw.gov.pl/index.php?cid=23 . Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się oferty zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.

 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack