Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 173780 z dnia 02-10-2015r PDF Drukuj Email
 • Ogłoszenie nr: 173780
 • Data ukazania się ogłoszenia: 02 października 2015 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gdańskim

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności
 • Zespół ds. bezpieczeństwa żywności


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Tczewska 25 83-200 Starogard Gd.

Miejsce wykonywania pracy:

 • Starogard Gdański

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujących , wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego oraz jakością zdrowotną mięsa i produktów mięsnych
 • nadzór nad gospodarstwami rolnymi produkującymi mleko surowe do skupu i przetwórstwa
 • monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu wykrycia substancji niedozwolonych u zwierząt lub w żywności
 • pobieranie prób do badań
 • kontrola nad eksportem, importem oraz handlem produktami pochodzenia zwierzęcego
 • kontrola badania zwierząt w rzeźni oraz dobrostanu zwierząt w rzeźni
 • opiniowanie w zakresie właściwości stanowiska projektów aktów prawnych opracowanych przez inne instytucje
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych kontroli , tworzenie baz danych , przygotowywanie dokumentacji w celu zatwierdzenia lub zarejestrowania nowych podmiotów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa. Bezpośredni kontakt z klientem, reprezentowanie urzędu w siedzibie i poza siedziba urzędu. Wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach i konferencjach.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze. Pomieszczenia biurowe znajdują się na pierwszym piętrze- brak windy. łazienki ne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prac w siedzibie i poza siedziba urzędu- wymagana mobilność.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • znajomość KP oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o Służbie Cywilnej
  • obsługa komputera
  • prawo jazdy kat. b

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie ewentualnych świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Tczewska 25
  83-200 Starogard Gdański

Inne informacje:

  Dokumenty można składać listownie lub osobiście w siedzibie urzędu.
  Dla ofert nadesłanych poczta tradycyjną, datą przyjęcia jest data stempla pocztowego.
  Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 
 
Joomla Templates: from JoomlaShack.com