Ogłoszenie nr 173563 z dnia 25-09-2015r Drukuj
 • Ogłoszenie nr: 173563
 • Data ukazania się ogłoszenia: 25 września 2015 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • sekretarz kierownika jednostki


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

 

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
  ul. Chopina 11,
  84-200 Wejherowo

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wejherowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Tworzenie i opracowywanie projektów pism, korespondencji i dokumentów zleconych przez kierownika i współpracowników
 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • umawianie terminów i prowadzenie kalendarza spotkań kierownika,
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu,
  praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30,
  reprezentacja urzędu,
  stres związany z obsługą interesantów,


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze,
  utrudniony dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku tj. brak wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanej toalety i drzwi,
  stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów, karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • umiejętność obsługi komputera - programów MS OFFICE,
  • umiejętność obsługi programu NBE NBP,
  • efektywność, samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, profesjonalizm,
  • znajomość przepisów kadrowych,
  • znajomość technik prac biurowych w tym umiejętność posługiwania się sprzętem biurowym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie świadectw pracy,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów i szkoleń oraz posiadanych uprawnień,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych i samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów, karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,

Termin składania dokumentów:

  07-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Chopina 11/1
  84-200 Wejherowo

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "wymagane dokumenty i oświadczenia" oraz "inne dokumenty i oświadczenia". W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia własnoręcznie podpisane.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie.

  Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 672 18 60 wew. 27.