Ogłoszenie nr 171164 z dnia 10-07-2015r Drukuj
 • Ogłoszenie nr: 171164
 • Data ukazania się ogłoszenia: 10 lipca 2015 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw ds. pasz i utylizacji
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

 

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
  ul. Chopina 11,
  84-200 Wejherowo

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wejherowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze,
 • sprawowanie nadzoru nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem i spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • sprawowanie nadzoru nad eksportem i importem oraz handlem paszami oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego,
 • prowadzenie rejestru i wykazu podmiotów objętych nadzorem zgodnie z ustawą o paszach i i rozporządzeniem 183/2005,
 • sprawowanie nadzoru nad stosowaniem dodatków paszowych zgodnie z rozporządzeniem 183/2005,
 • sprawowanie nadzoru nad wytwórniami pasz stosującymi dozowolone białka pochodzenia zwierzęcego,
 • przygotowywanie decyzji i pism administracyjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu i poza urzędem, praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, reprezentacja urzędu, wyjazdy na szkolenia, stres związany z obsługą podmiotów nadzorowanych,


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w terenie i praca przy komputerze,
  utrudniony dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku tj. brak wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanej toalety i drzwi,
  stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie prawa jazdy kat. B,
  • posiadanie prawa do wykonywania zawodu,
  • znajomość przepisów weterynaryjnych,

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność i odporność na stres,
 • umiejętność podejmowania decyzji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia prawa jazdy,
 • kopia prawa wykonywania zawodu,

Termin składania dokumentów:

  20-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Chopina 11/1
  84-200 Wejherowo

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia” oraz "inne dokumenty i oświadczenia". W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie.

  Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 672 18 60 wew. 27.