Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 170924 z dnia 03-07-2015r PDF Drukuj Email
 • Ogłoszenie nr: 170924
 • Data ukazania się ogłoszenia: 3 lipca 2015 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw pasz i utylizacji
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. 30 Stycznia 29 83-110 Tczew

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tczew

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o paszach
 • nadzór nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze
 • prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem
 • nadzór nad stosowaniem dodatków paszowych, nadzór nad obrotem paszami
 • nadzór nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • nadzór nad podmiotami wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
 • współpraca z innymi powiatowymi inspektorami ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów
 • zwierzęcych w zakresie kompetencji,prowadzenie sprawozdawczości w odniesieniu do pasz i ubocznych produktów pochodzenie zwierzęcego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca w pomieszczeniach na parterze,windy oraz podjazdów brak,nie występują uciążliwe,szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy


Inne
praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę. Możliwość skorzystania z mieszkania służbowego na terenie inspektoratu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub specjalistyczne w dziedzinie zootechniki
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • w sytuacji wykształcenia weterynaryjnego - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • prawo jazdy kat B
  • umiejętność pracy w zespole i kreatywność
  • znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office)

wymagania dodatkowe

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie weterynarii i postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

20-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
30 Stycznia 29
83-110 Tczew

Inne informacje:


Wymagane dokumenty, tj list motywacyjny, życiorys, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 (531-15-53) .

 
 
Joomla Templates: from JoomlaShack.com