Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 168662 z dnia 13.04.2015 PDF Drukuj Email
 • Ogłoszenie nr: 168662
 • Data ukazania się ogłoszenia: 13 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • zastępca powiatowego lekarza weterynarii
 • w  miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Bytowie z/s w Miastku
  ul. Szkolna 1
  77-200 Miastko


Miejsce wykonywania pracy:

 • Miastko

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie pracy personelu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku,
 • wspieranie działań Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawowaniu merytorycznego nadzoru w zakresie ochrony zdrowia zwierząt, ochrony zwierząt,
 • wspieranie działań Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawowaniu merytorycznego nadzoru w zakresie higieny środków pochodzenia zwierzęcego,
 • wspieranie działań Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawowaniu merytorycznego nadzoru w zakresie higieny środków żywienia zwierząt i utylizacji,
 • wspieranie działań Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawowaniu merytorycznego nadzoru w zakresie materiału biologicznego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa związana głównie z wykonywaniem czynności w pozycji siedzącej przy biurku i komputerze, reprezentowanie urzędu na zewnątrz, zagrożenie korupcją, praca w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, praca wymagająca częstego przemieszczania się po budynku, obsługa komputera poniżej 4 godzin na dobę.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, urządzenia pomiarowe i rejestrujące do kontroli środowiska produkcji, budynek jednopiętrowy z niskim parterem - bez windy i podjazdów, wejście główne do budynku po czterech stopniach, stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • specjalizacja z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,
  • znajomość prawa krajowego i unijnego z zakresu weterynarii,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność konsultacji kwestii drażliwych.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność rozwiązywania problemów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • kserokopia dyplomu ukończenia specjalizacji,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających dotychczasowe doświadczenie (długość i rodzaj).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Na Stoku 50
  80 - 958 GDAŃSK

Inne informacje:

  Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
  Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony http://www.bip.gdansk.wiw.gov.pl/index.php?cid=23. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się oferty zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
  Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.
 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack