Ogłoszenie nr 166848 z dnia 11-02-2015r Drukuj
 • Ogłoszenie nr: 166848
 • Data ukazania się ogłoszenia: 11 lutego 2015 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierząt


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Chopina 11
  84-200 Wejherowo

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wejherowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestracja podmiotów i kontrola realizacji warunków weterynaryjnych oraz przyjmowanie zgłoszeń i zawiadomień o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej
 • wydawanie świadectw zdrowia zwierzęcia
 • prowadzenie badań monitoringowych oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi urzędowego zwalczania
 • nadzór nad ochroną i dobrostanem zwierząt
 • przyjmowanie zawiadomienia i podejmowanie czynności w celu wykrycia lub wykluczenia choroby zakaźnej
 • opracowywanie i aktualizowanie planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemów SPIWet, TRACES

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • reprezentacja urzędu, praca w terenie


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • komputer


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe Weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu

wymagania dodatkowe

 • posiadanie prawa jazdy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-02-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Chopina 11/1
  84-200 Wejherowo

Inne informacje:

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 672 18 60