Ogłoszenie nr 166489 z dnia 02-02-2015r Drukuj
 • Ogłoszenie nr: 166489
 • Data ukazania się ogłoszenia: 02 lutego 2015 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
 • w zespole zdrowia i ochrony zwierząt

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie
ul.30 Stycznia 29
83-110 Tczew

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tczew

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, nadzór nad materiałem biologicznym
 • nadzór i koordynowanie badań monitoringowych zwierząt, kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta
 • współpraca w zakresie prowadzenia badań monitoringowych z lekarzami wyznaczonymi
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych, prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości
 • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie zdrowia zwierząt
 • kontrola wprowadzania zwierząt do obrotu oraz wystawianie odpowiednich świadectw zdrowia
 • wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej ustawy z dnia 29.I.2004r.,oraz
 • innych przepisów z zakresu prawa weterynaryjnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


wyjazdy służbowe, delegacje ,szkolenia

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


praca w pomieszczeniach na parterze,
windy, podjazdów brak, nie występują
uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy


Inne
praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  • prawo jazdy kat B
  • umiejętność pracy w zespole i kreatywność
  • znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office)

wymagania dodatkowe

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie weterynarii i postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

12-02-2015

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
30 Stycznia 29
83-110 Tczew

Inne informacje:

Wymagane dokumenty, tj list motywacyjny, życiorys, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 (531-15-53)