Ogłoszenie nr 165761 z dnia 08-01-2015r Drukuj
 • Ogłoszenie nr: 165761
 • Data ukazania się ogłoszenia: 08 stycznia 2015 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Człuchowie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw pasz i utylizacji
 • w zespole ds. pasz i utylizacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Człuchowie , ul. Szczecińska 17, 77-300 Człuchów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Człuchów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o paszach
 • realizacja zadań wynikających z rozporządzeń WE 183/2005, 882/2004, 1069/2009, 1830/2003, 1829/2003, 641/2004, 767/2009
 • nadzór nad zakładami produkującymi pasze i biogazowniami oraz podmiotami produkującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
 • nadzór nad stosowaniem pasz leczniczych oraz stosowania środków żywienia zwierząt genetycznie modyfikowanych
 • prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych z zakresu produkcji pierwotnej , pasz i upz/ w tym środki transportu zwierząt i upz/
 • współpraca z inspektorami weterynaryjnymi ds. pasz i utylizacji w innych Powiatowych Inspektoratach Weterynarii oraz współpraca z laboratorium ZHW i z podmiotami w powiecie w zakresie kompetencji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca w siedzibie urzędu, budynek piętrowy przy ul. Szczecińskiej 17 w Człuchowie i praca w terenie
  - praca od poniedziałku do piątku od godz. 7:15 do 15:15
  - praca w zmiennych temperaturach
  - wyjazdy służbowe / szkolenia, konferencje i narady /
  stres związany z kontaktami z przedstawicielami kontrolowanych i nadzorowanych podmiotów
  -
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe i pomiarowe
  - bariery architektoniczne: brak windy, brak podjazdu
  - brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych
  Inne
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowy Inspektoracie Weterynarii w Człuchowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. grudzień 2014 był niższy niż 6%

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub profilowane
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii / dotyczy lekarza weterynarii /
  • prawo jazdy kat. B
  • umiejętność obsługi komputera
  • znajomość przepisów weterynaryjnych administracji publicznej
  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej / dotyczy mężczyzn/
  • dyspozycyjność, rzetelność, komunikatywność, terminowość, odpowiedzialność i umiejętność organizowania pracy.

wymagania dodatkowe

 • brak

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dowodu osobistego i dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopie świadectw pracy, ukończenia kursów i szkoleń

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-01-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Szczecińska 17
  77-300 Człuchów / sekretariat- parter/ w godzinach 7:15 do 15:15 lub listownie z dopiskiem "oferta pracy"

Inne informacje:

- W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mailowy i nr telefonu,
- Dokumenty niekompletne, bądź złożone lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane/ decyduje data stempla pocztowego/.
- Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
- W ciągu jednego miesiąca od daty opublikowania wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Dokumenty nieodebrane bądź odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 59 83 411 22.