Ogłoszenie nr 165265 z dnia 15-12-2014r Drukuj
 • Ogłoszenie nr: 165265
 • Data ukazania się ogłoszenia: 15 grudnia 2014 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gdańskim

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności
 • zespole ds. bezpieczeństwa żywności

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Tczewska 25 83-200 Starogard Gd.

 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Starogard Gdański

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad przestrzeganiem prawa dotyczącego higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie postępowania administracyjnego zgodnego z KPA
 • prowadzenie nadzoru weterynaryjnego nad warunkami sanitarnymi w podmiotach zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem środków żywności pochodzenia zwierzęcego oraz badanie jakości tej żywności

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Bezpośredni kontakt z klientem, reprezentowanie urzędu poza siedziba i w siedzibie urzędu - kontrole gospodarstw i zakładów nadzorowanych przez inspekcje weterynaryjną , wyjazdy służbowe i szkolenia.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy komputerze. Pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze- brak windy. Łazienki nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nadzór prowadzony w zakładach przetwórstwa mięsnego i ubojniach. Praca poza siedziba urzędu-wymagana mobilność.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, biologiczne, technologia żywności
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarzy weterynarii
  • znajomość obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego, KPA i ustawy o Służbie Cywilnej
  • obsługa komputera
  • prawo jazdy kat. B

 

wymagania dodatkowe

 • znajomośc języka angielskiego w stopniu podstawowym lub komunikatywnym
 • miejsce zamieszkania Starogard Gd. lub okolice
 • mile widziany staz pracy w inspekcji weterynaryjnej lub skończona specjalizacja z zakresu bezpieczeństwa żywności

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie ewentualnych świadectw pracy

 

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

 

Termin składania dokumentów:

31-12-2014

 

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Tczewska 25
83-200 Starogard Gdański

 

Inne informacje:


Dokumenty można składać listownie lub osobiście w siedzibie PIW Starogard Gd.
Dla ofert nadesłanych pocztą tradycyjną datą przyjęcia jest data stempla pocztowego.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.