Ogłoszenie nr 165273 z dnia 11-12-2014r Drukuj
 • Ogłoszenie nr: 165273
 • Data ukazania się ogłoszenia: 11 grudnia 2014 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw Pasz i Utylizacji


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Weterynaryjna 1
  84-300 Lębork

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lębork

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad produkcją środków żywienia zwierząt,
 • nadzór nad obrotem pasz,
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz sprawozdań bieżących,
 • raportowanie wyników urzędowej kontroli pasz,
 • nadzór nad zbieraniem, transportem, przetwarzaniem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • kontrola podmiotów nadzorowanych w terenie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzie pracy - komputer

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • komunikatywność,
  • dyspozycyjność

wymagania dodatkowe

 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • znajomość polskich przepisów weterynaryjnych i dyrektyw,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  22-12-2014

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Weterynaryjna 1/1
  84-300 Lębork

Inne informacje: