Ogłoszenie nr 158764 z dnia 19-03-2014r Drukuj

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

zastępca powiatowego lekarza weterynarii

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

ul. Weterynaryjna 1

84-300 Lębork

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-        koordynowanie pracy personelu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku,

-        wspieranie działań Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawowaniu merytorycznego nadzoru w zakresie ochrony zdrowia zwierząt, ochrony zwierząt,

-        wspieranie działań Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawowaniu merytorycznego nadzoru w zakresie higieny środków pochodzenia zwierzęcego,

-        wspieranie działań Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawowaniu merytorycznego nadzoru w zakresie higieny środków żywienia zwierząt i utylizacji,

-        wspieranie działań Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawowaniu merytorycznego nadzoru w zakresie materiału biologicznego.

 

Warunki pracy

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca biurowa związana głównie z wykonywaniem czynności w pozycji siedzącej przy biurku i komputerze, reprezentowanie urzędu na zewnątrz, zagrożenie korupcją, praca w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, praca wymagająca częstego przemieszczania się po budynku, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek jednopiętrowy z niskim parterem – bez windy i podjazdów, wejście główne do budynku po dwóch stopniach, stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach

  • Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

 

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego

w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią.

pozostałe wymagania niezbędne:

-        prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

-        specjalizacja z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego;

-        znajomość prawa krajowego i unijnego z zakresu weterynarii;

-        znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;

-        umiejętność konsultacji kwestii drażliwych.

 

 

w y m a g a n i a   d o d a t k o w e

-        umiejętność obsługi komputera;

-        umiejętność rozwiązywania problemów.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-        życiorys i list motywacyjny,

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-        kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-        oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-        kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

-        kserokopia dyplomu ukończenia specjalizacji,

-        kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających dotychczasowe doświadczenie (długość i rodzaj).

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

-        kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu,
w przypadku gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Termin składania dokumentów:

31-03-2014

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

ul. Na Stoku 50

80 - 958 GDAŃSKInne informacje:

Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony http://www.pomorskie.eu/pl/bip/wiw/praca/dokumenty_do_pobrania.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się oferty zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.