Ogłoszenie nr 158105 z dnia 22.02.2014 Drukuj
 • Ogłoszenie nr: 158105
 • Data ukazania się ogłoszenia: 22 lutego 2014 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw do spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz dobrostanu

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie ul. 30 Stycznia 29
83-110 Tczew

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tczew

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola gospodarstw w zakresie wymogów dotyczących Wzajemnej Zgodności oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • kontrola i sprawozdawczość w zakresie dobrostanu zwierząt
 • realizacja zadań wynikających z zakresu statystyki, nadzoru nad harmonogramami i sprawozdawczością w obszarze wymogów Wzajemnej Zgodności oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich w celu złożenia raportu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
 • analiza dokumentacji i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w celu przedłożenia proponowanych rozstrzygnięć Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich
 • przygotowywanie i realizacja rocznych planów i harmonogramów kontroli w obszarze Wymogów Wzajemnej Zgodności oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich w celu przedłożenia ich Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
 • współpraca z biurem powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wymogów Wzajemnej Zgodności oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


wyjazdy służbowe, praca przy komputerze

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


komputery, windy brak,podjazdów brak

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe : wyższe weterynaryjne lub specjalistyczne w dziedzinie zootechniki
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • w sytuacji wykształcenia weterynaryjnego- prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
  • prawo jazdy kat B
  • umiejętność pracy w zespole i kreatywność
  • znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office)

wymagania dodatkowe

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego
 • znajomość prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

07-03-2014

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
30 Stycznia 29
83-110 Tczew

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 58/531-15-53