Ogłoszenie nr 157372 z dnia 28.01.2014 Drukuj

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

powiatowy lekarz weterynarii

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach

ul. Pietruszkowa 28

89-600 Chojnice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-        kierowanie pracą Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chojnicach,

-        sprawowanie merytorycznego nadzoru w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt,

-        sprawowanie merytorycznego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczaniem,

-        sprawowanie merytorycznego nadzoru w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego,

-        sprawowanie merytorycznego nadzoru w zakresie wytwarzania, obrotu i stosowania pasz,

-        sprawowanie merytorycznego nadzoru nad pozyskiwaniem, obrotem oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego.

 

Warunki pracy

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 

-        praca w siedzibie urzędu oraz w terenie;

-        krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;

-        reprezentowanie urzędu na zewnątrz;

-        zagrożenie korupcją.

  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

-        narzędzia pracy - komputer, urządzenia biurowe.

  • Inne

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

 

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego

w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią.

pozostałe wymagania niezbędne:

-        prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

-        specjalizacja z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego;

-        znajomość prawa krajowego i unijnego z zakresu weterynarii;

-        znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;

-        umiejętność prowadzenia negocjacji.

 

 

w y m a g a n i a   d o d a t k o w e

-        umiejętność obsługi komputera;

-        umiejętność rozwiązywania problemów.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-        życiorys i list motywacyjny,

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-        kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-        oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-        kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

-        kserokopia dyplomu ukończenia specjalizacji,

-        kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie.

Termin składania dokumentów:

10 – 02 -2014

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

ul. Na Stoku 50

80 - 958 GDAŃSKInne informacje:


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys
i oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.