Ogłoszenie nr 155760 z dnia 14.11.2013 Drukuj
 • Ogłoszenie nr: 155760
 • Data ukazania się ogłoszenia: 14 listopada 2013 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw administracyjnych
 • w Zespole ds. administracyjnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Pietruszkowa 28
89-600 Chojnice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Chojnice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie korespondencji wpływającej, jej rejestracja w systemie elektronicznego obiegu dokumentów, dystrybucja, przygotowanie i wysyłanie korespondencji
 • prowadzenie bieżących spraw związanych z obsługą sekretariatu Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • prowadzenie rejestrów, ewidencja mandatów
 • udzielanie informacji i kierowanie interesantów do właściwych komórek organizacyjnych
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników, przygotowanie dokumentacji pracowniczej związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
 • sporządzanie sprawozdań związanych z zatrudnieniem
 • wystawianie delegacji służbowych i prowadzenie ich rejestru
 • zaopatrzenie w materiały biurowe

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca biurowa w siedzibie urzędu, w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


praca przy wykorzystaniu komputera oraz innego sprzętu biurowego. Siedziba Inspektoratu mieści na parterze budynku bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność biegłej obsługi komputera
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
  • znajomość prawa pracy
  • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji publicznej

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • odpowiedzialność, rzetelność, terminowość
 • komunikatywność i operatywność
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy oraz ukończonych szkoleń
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

24-11-2013

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Pietruszkowa 28
89-600 Chojnice

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego), niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Dokumenty kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zakończenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 397 35 53