Ogłoszenie nr 154277 z dnia 05-09-2013r. Drukuj

 

Ogłoszenie nr: 154277

Data ukazania się ogłoszenia: 05 września 2013 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. 30 stycznia 29 83-110 Tczew
tel. 58 ( 531-15-53)

Miejsce wykonywania pracy:

Tczew

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, nadzór nad materiałem biologicznym
 • nadzór i koordynowanie badań monitoringowych zwierząt, kontrola przestrzegania wymagań
 • weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta,współpraca w zakresie
 • prowadzenia badań monitoringowych z lekarzami wyznaczonymi,przygotowywanie decyzji administracyjnych
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości, kontrola przestrzegania przepisów o ochronie zdrowia zwierząt
 • • kontrola wprowadzania zwierząt do obrotu oraz wystawianie odpowiednich świadectw zdrowia
 • • wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej ustawy z dnia 29.I.2004r.,
 • oraz innych przepisów z zakresu prawa weterynaryjnego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

praca przy komputerze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
  • prawo jazdy kat B
  • umiejętność pracy w zespole i kreatywność
  • znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office)

wymagania dodatkowe

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie weterynarii i postępowania administracyjnego
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

30-09-2013

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
30 Stycznia 29
83-110 Tczew

Inne informacje:

Inne informacje dotyczące oferty można uzyskać pod nr tel. 58/531-15-53